خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
خرید گیفت کارت
فلنج

پنل فایل
<-BloTitle->
<-BloText->

پایان نامه مقایسه شاخص های خسارت در ساختمان های فولادی و بتنی تحت اثر مؤلفه های افقی و قائم زلزله

پایان نامه مقایسه شاخص های خسارت در ساختمان های فولادی و بتنی تحت اثر مؤلفه های افقی و قائم زلزله

دانلود پایان نامه مقایسه شاخص های خسارت در ساختمان های فولادی و بتنی تحت اثر مؤلفه های افقی و قائم زلزله

پایان نامه مقایسه شاخص های خسارت در ساختمان های فولادی و بتنی تحت اثر مؤلفه های افقی و قائم زلزله
دسته بندی عمران
فرمت فایل doc
حجم فایل 4418 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 361

پایان نامه مقایسه شاخص های خسارت در ساختمان های فولادی و بتنی تحت اثر مؤلفه های افقی و قائم زلزله به کمک تحلیل های دینامیکی غیرخطی

چکیده

خرابی های سازه ای هنگامی اتفاق می افتد که تغییر شکل های دائمی و بزرگ بر اثر بارهای وارده به سازه ، در آن ایجاد گردد.

یک مدل خرابی در صورتی واقعی می باشد که مقادیر آن همبستگی مناسبی با وضعیت خرابی مشاهده شده بعد از زلزله ، داشته باشد.

به دنبال توسعه آسیب پذیری کمّی ، معیارهایی برای بیان آسیب پذیری از سوی محققان مطرح شده است . این معیارها که مفهوم میزان خرابی سازه را با ارائه یک تئوری مناسب ، بیان می دارند، به محاسبه ء یک عدد مشخص به نام شاخص خسارت می انجامد.

شاخص های خسارت وسیله ای برای بیان عددی میزان خسارت وارده به سازه بر اثر بار زلزله می باشند و ممکن است به صورت محلی (فقط برای یک عضو) یا کلی (برای کل سازه ) تعریف شوند. همچنین یک سری شاخص های خسارت در مقیاس طبقه تعریف شده است . شاخص های خسارت طبقه برای تعریف شاخص های کلی خسارت ،قابل استفاده می باشند.

از طرفی ، مؤلفه قائم زلزله و تأثیر آن در تحلیل ساختمان ها از مدت ها پیش مورد توجه محققین و مهندسین طراح قرار داشته است . ولی تا این زمان هنوز ملاحظات ناشی از اثر مؤلفه قائم زلزله در طراحی ساختمان ها (بجز در موارد خاص ) به صورت دستورالعمل اجرایی کامل در نیامده است . در این میان بررسی آسیب پذیری و مطالعه خسارت وارده بر ساختمان ها تحت اثر مؤلفه افقی و قائم زلزله به دلیل پیچیدگی های خاص خود از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که برای جلوگیری ازخطرات و خسارات ناشی اززمین لرزه ،بایستی اثرات توأم مؤلفه افقی و قائم زلزله رابرسازه هاپیش بینی نمود. 

فهرست مطالب  

عنوان مطالب                                                                                                                شماره صفحه

چکیده .................................................................................................................................................................١

مقدمه ................................................................................................................................................................ ٢

فصل اول : کلیات و مروری بر کارهای گذشته ......................................................................................... ٤

١-١)هدف  ......................................................................................................................................................................................................................٥

١-٢) تاریخچه مطالعات  ..............................................................................................................................................................................................٥

 ١-٢-١) مطالعات انجام شده در رابطه با ارزیابی  شاخص خسارت .............................................................................................................٥

 ١-٢-٢) مطالعات انجام شده در رابطه با مؤلفه قائم زلزله .......................................................................................................................... ١٠

 ١-٢-٢-١) بررسی رفتار دینامیکی پل ها تحت اثر مؤلفه قائم زلزله ................................................................................................. ١٠

 ١-٢-٢-٢) بررسی اثرات مؤلفه قائم زلزله بر پاسخ قاب های ساختمانی .......................................................................................... ١١

 ١-٢-٢-٣) بررسی اثر مؤلفه قائم زلزله در زلزله های اخیر.................................................................................................................. ١٢

 ١-٢-٢-٣-١) زلزله ١٧ ژانویه سال ١٩٩٤ نورثریج کالیفرنیا....................................................................................................... ١٢

 ١-٢-٢-٣-٢) زلزله ١٧ ژانویه سال ١٩٩٥ هیوگوکن نانبو ژاپن ................................................................................................... ١٤

 ١-٢-٢-٣-٣)زلزله ٢٦ دسامبر٣ ٢٠٠ بم .......................................................................................................................................... ١٥

١-٣) روش کار و تحقیق ............................................................................................................................................................ ١٨

فصل دوم : معرفی شاخص های خسارت ........................................................................٢١

٢-١) مقدمه ............................................................................................................................................................................................. ٢٢

٢-٢) طبقه بندی روش های ارزیابی خسارت ...................................................................................................................................................... ٢٢

 ٢-٢-١) روش های کیفی .................................................................................................................................................................................... ٢٣

 ٢-٢-٢) روشهای کمّی ......................................................................................................................................................................................... ٢٤

٢-٣) متغیرهای خسارت ........................................................................................................................................................................................... ٢٤

 ٢-٣-١) نیاز در برابر ظرفیت .............................................................................................................................................................................. ٢٥

 ٢-٣-١-١) نیاز مقاومت ................................................................................................................................................................................. ٢٥

 ٢-٣-١-٢) تغییر شکل مورد نیاز................................................................................................................................................................ ٢٥

 ٢-٣-١-٣) نیاز استهلاک انرژی .................................................................................................................................................................. ٢٥

 ٢-٣-٢) کاهندگی ................................................................................................................................................................................................. ٢٦

 ٢-٣-٢-١) کاهش سختی ........................................................................................................................................................................... ٢٦

 ٢-٣-٢-٢) کاهش مقاومت ........................................................................................................................................................................... ٢٦

 ٢-٣-٢-٣) کاهش ظرفیت استهلاک انرژی ............................................................................................................................................. ٢٦

٢-٤) تعریف شاخص خسارت ....................................................................................................................................................................... ٢٦

 ٢-٤-١) شاخص های محلی خسارت ............................................................................................................................................................ ٢٨

 ٢-٤-١-١) شاخص های خسارت غیر تجمّعی ........................................................................................................................................ ٢٩

 ٢-٤-١-٢) مدلسازی هیسترزیس ............................................................................................................................................................... ٣١

 ٢-٤-١-٣) شاخص تجمعی بر  مبنای تغییر شکل ................................................................................................................................ ٣٣

 ٢-٤-١-٤) شاخص تجمّعی بر مبنای انرژی ............................................................................................................................................ ٣٥

 ٢-٤-١-٥) شاخص ترکیبی .......................................................................................................................................................................... ٣٧

 ٢-٤-١-٦) بحثی پیرامون شاخص آسیب محلی ..................................................................................................................................... ٤٢

 ٢-٤-٢) شاخص کلی خسارت ............................................................................................................................................................. ٤٢

 ٢-٤-٢-١) شاخص های میانگین وزنی ..................................................................................................................................................... ٤٣

 ٢-٤-٢-٢) شاخص های آسیب پذیری بر اساس پارامترهای مدی .................................................................................................... ٤٤

 ٢-٤-٢-٢-١) شاخص های نرم شدگی ................................................................................................................................ ٤٤

 ٢-٤-٢-٢-٢) تعیین محل آسیب با استفاده از شکل مدها .......................................................................................................... ٤٨

 ٢-٤-٢-٣) بررسی شاخص های آسیب کلی .......................................................................................................................... ٤٨

 ٢-٤-٣) شاخص های مالی ............................................................................................................................................... ٤٩

فصل سوم : مطالعات تحلیلی و ارزیابی خطی سازه ها ......................................................................... ٥٠

٣-١) مقدمه .................................................................................................................................................................................................................. ٥١

٣-٢) محدوده و هدف مدلسازی .............................................................................................................................................................................. ٥١

٣-٣) مشخصات سیستم سازه ای ........................................................................................................................................................................... ٥١

 ٣-٣-١) مشخصات ساختمان های مورد مطالعه ........................................................................................................................................... ٥١

 ٣-٣-٢) قاب های منتخب .................................................................................................................................................................................. ٥٣

 ٣-٣-٣) مشخصات هندسی مقاطع  قاب های منتخب ............................................................................................................................... ٥٤

٣-٤) بارگذاری ............................................................................................................................................................................................................. ٥٧

 ٣-٤-١) بارگذاری ثقلی ....................................................................................................................................................................................... ٥٧

 ٣-٤-٢) بارگذاری جانبی ..................................................................................................................................................................................... ٥٨

٣-٥) تحلیل استاتیکی معادل و تحلیل دینامیکی طیفی ................................................................................................................................. ٦١

 ٣-٥-١) توزیع نیروی جانبی زلزله در ارتفاع ساختمان ............................................................................................................................... ٦١

 ٣-٥-٢) آنالیز مودال ............................................................................................................................................................................................ ٦٥

 ٣-٥-٢-١) مدلسازی ...................................................................................................................................................................................... ٦٥

 ٣-٥-٢-٢) محاسبه مقادیر مشخصه .......................................................................................................................................................... ٦٥

 ٣-٥-٣) تحلیل طیفی .......................................................................................................................................................................................... ٦٧

 ٣-٥-٣-١) طیف استاندارد ........................................................................................................................................................................... ٦٧

 ٣-٥-٣-٢) گسترش مدها............................................................................................................................................................................. ٦٨

 ٣-٥-٣-٣) ترکیب آثار مدها ........................................................................................................................................................................ ٦٨

 ٣-٥-٣-٤) بارگذاری طیفی .......................................................................................................................................................................... ٦٩

 ٣-٥-٣-٥) همپایه کردن نتایج ................................................................................................................................................................... ٧٠

 ٣-٥-٣-٦) نتایج تحلیل طیفی برای نیروی افقی طبقات ..................................................................................................................... ٧٠

٣-٦) کنترل سازه ........................................................................................................................................................................................................ ٧٢

 ٣-٦-١) ترکیبات بارگذاری ساختمان .............................................................................................................................................................. ٧٢

 ٣-٦-٢) بررسی نتایج کنترل مقاطع ................................................................................................................................................................ ٧٢

٣-٧) بارگذاری و تحلیل طبق آیین نامه ٠٥-٧ ASCE.SEI .............................................................................................................................. ٧٨

 ٣-٧-١) ضوابط مربوط به مؤلفه قائم زلزله در استاندارد ٠٥-٧ ASCE.SEI............................................................................................. ٧٨

 ٣-٧-٢) تحلیل قاب ها طبق ضوابط استاندارد ٠٥-٧ ASCE.SEI............................................................................................................... ٨٠

 ٣-٧-٣) مقایسه نتایج .......................................................................................................................................................................................... ٨٠

فصل چهارم : تحلیل های تاریخچه زمانی و تعیین میزان خسارت قاب ها........................................ ٨٣

٤-١) مقدمه ............................................................................................................................................................................................... ٨٤

٤-٢) آشنایی با نرم افزار IDARC...........................................................................................................................................................................84

 ٤-٢-١) سازمان برنامه .................................................................................................................................................................................. ٨٦

 ٤-٢-٢) مدلسازی برای تحلیل های غیرخطی به کمک نرم افزار IDARC ...............................................................................................٨٧

 ٤-٢-٢-١) مدلسازی اعضای سازه ای ......................................................................................................................................................... ٨٨

 ٤-٢-٢-٢) مدل های هیسترزیس غیرخطی .............................................................................................................................................. ٩٠

 ٤-٢-٣) مدل خسارت پارک و انگ .................................................................................................................................................................. ٩١

 ٤-٢-٤) انواع روشهای آنالیزغیرخطی درنرم افزار .................................................................................................................................... ٩٣

 ٤-٢-٥) پاسخ های سازه ای خروجی برنامه .................................................................................................................................................. ٩٤

 ٤-٢-٦) جمع بندی نهایی مشخصات و کارایی نرم افزار IDARC ................................................................................................................٩٤

٤-٣) مدلسازی قاب های نمونه ............................................................................................................................................................................... ٩٥

 ٤-٣-١) هندسه مدل ........................................................................................................................................................................................... ٩٥

 ٤-٣-٢) بارگذاری .................................................................................................................................................................................................. ٩٦

٤-٤) تحلیل دینامیکی غیرخطی ............................................................................................................................................................................ ٩٧

٤-٥) شتابنگاشت های طراحی .......................................................................................................................................................... ١٠٠

٤-٦) نتایج تحلیل دینامیکی غیرخطی .................................................................................................................................................... ١٠٥

 ٤-٦-١) تاریخچه زمانی پاسخ تغییرمکان جانبی طبقات ......................................................................................................................... ١٠٦

 ٤-٦-١-١) تاریخچه پاسخ تغییر مکان جانبی طبقه ششم قاب بتنی ............................................................................................ ١٠٦

 ٤-٦-٢-٢) تاریخچه پاسخ تغییر مکان جانبی طبقه ششم قاب فولادی ........................................................................................ ١١١

 ٤-٦-٢) حداکثر پاسخ تغییرمکان جانبی طبقات ....................................................................................................................................... ١١٦

 ٤-٦-٢-١) حداکثر پاسخ تغییرمکان جانبی طبقات قاب بتنی ........................................................................................................ ١١٦

 ٤-٦-٢-٢) حداکثر پاسخ تغییرمکان جانبی طبقات قاب فولادی .................................................................................................... ١٢٠

 ٤-٦-٣) اثر مؤلفه قائم زلزله بر نیروی محوری ستون ها......................................................................................................................... ١٢٤

 ٤-٦-٣-١) قاب بتنی ................................................................................................................................................................................... ١٢٥

 ٤-٦-٣-٢) قاب فولادی .............................................................................................................................................................................. ١٢٩

 ٤-٦-٤) ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای بر مبنای شاخص خسارت پارک – انگ ............................................................................... ١٣٣

 ٤-٦-٤-١) شاخص خسارت کلی قاب های ساختمانی ..................................................................................................................... ١٣٣

 ٤-٦-٤-٢) توزیع خسارت درطبقات ساختمان .................................................................................................................................. ١٣٤

 ٤-٦-٤-٢-١) قاب بتنی ............................................................................................................................................................ ١٣٤

 ٤-٦-٤-٢-٢) قاب فولادی ......................................................................................................................................................... ١٣٨

 ٤-٦-٤-٣) شاخص خسارت تیرهاوستون ها................................................................................................................................... ١٤٢

 ٤-٦-٤-٣-١) قاب بتنی ........................................................................................................................................................... ١٤٢

 ٤-٦-٤-٣-٢) قاب فولادی ..................................................................................................................................................... ١٤٩

 ٤-٦-٤-٤) شاخص خسارت حداکثر اعضاء ................................................................................................................................ ١٥٦

 ٤-٦-٤-٥) بررسی وضعیت مفاصل خمیری تحت زلزله بم ............................................................................................................... ١٥٧

 ٤-٦-٤-٥-١) بررسی وضعیت مفاصل خمیری قاب بتنی تحت زلزله بم ................................................................................ ١٥٧

 ٤-٦-٤-٥-٢) بررسی وضعیت مفاصل خمیری قاب فولادی تحت زلزله بم ............................................................................ ١٦٠

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات ............................................................................................... ١٦٣

٥-١) نتیجه گیری ............................................................................................................................................................. ١٦٤

٥-٢) پیشنهادات ............................................................................................................................................................. ١٦٥

دانلود پایان نامه مقایسه شاخص های خسارت در ساختمان های فولادی و بتنی تحت اثر مؤلفه های افقی و قائم زلزلهادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه مقایسه شاخص های خسارت در ساختمان های فولادی و بتنی تحت اثر مؤلفه های افقی و قائم زلزله ,

تاريخ : 16 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : کاظمی | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه مقایسه شاخص های خسارت در ساختمان های فولادی و بتنی تحت اثر مؤلفه های افقی و قائم زلزله

پایان نامه مقایسه شاخص های خسارت در ساختمان های فولادی و بتنی تحت اثر مؤلفه های افقی و قائم زلزله

دانلود پایان نامه مقایسه شاخص های خسارت در ساختمان های فولادی و بتنی تحت اثر مؤلفه های افقی و قائم زلزله

پایان نامه مقایسه شاخص های خسارت در ساختمان های فولادی و بتنی تحت اثر مؤلفه های افقی و قائم زلزله
دسته بندی عمران
فرمت فایل doc
حجم فایل 4418 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 361

پایان نامه مقایسه شاخص های خسارت در ساختمان های فولادی و بتنی تحت اثر مؤلفه های افقی و قائم زلزله به کمک تحلیل های دینامیکی غیرخطی

چکیده

خرابی های سازه ای هنگامی اتفاق می افتد که تغییر شکل های دائمی و بزرگ بر اثر بارهای وارده به سازه ، در آن ایجاد گردد.

یک مدل خرابی در صورتی واقعی می باشد که مقادیر آن همبستگی مناسبی با وضعیت خرابی مشاهده شده بعد از زلزله ، داشته باشد.

به دنبال توسعه آسیب پذیری کمّی ، معیارهایی برای بیان آسیب پذیری از سوی محققان مطرح شده است . این معیارها که مفهوم میزان خرابی سازه را با ارائه یک تئوری مناسب ، بیان می دارند، به محاسبه ء یک عدد مشخص به نام شاخص خسارت می انجامد.

شاخص های خسارت وسیله ای برای بیان عددی میزان خسارت وارده به سازه بر اثر بار زلزله می باشند و ممکن است به صورت محلی (فقط برای یک عضو) یا کلی (برای کل سازه ) تعریف شوند. همچنین یک سری شاخص های خسارت در مقیاس طبقه تعریف شده است . شاخص های خسارت طبقه برای تعریف شاخص های کلی خسارت ،قابل استفاده می باشند.

از طرفی ، مؤلفه قائم زلزله و تأثیر آن در تحلیل ساختمان ها از مدت ها پیش مورد توجه محققین و مهندسین طراح قرار داشته است . ولی تا این زمان هنوز ملاحظات ناشی از اثر مؤلفه قائم زلزله در طراحی ساختمان ها (بجز در موارد خاص ) به صورت دستورالعمل اجرایی کامل در نیامده است . در این میان بررسی آسیب پذیری و مطالعه خسارت وارده بر ساختمان ها تحت اثر مؤلفه افقی و قائم زلزله به دلیل پیچیدگی های خاص خود از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که برای جلوگیری ازخطرات و خسارات ناشی اززمین لرزه ،بایستی اثرات توأم مؤلفه افقی و قائم زلزله رابرسازه هاپیش بینی نمود. 

فهرست مطالب  

عنوان مطالب                                                                                                                شماره صفحه

چکیده .................................................................................................................................................................١

مقدمه ................................................................................................................................................................ ٢

فصل اول : کلیات و مروری بر کارهای گذشته ......................................................................................... ٤

١-١)هدف  ......................................................................................................................................................................................................................٥

١-٢) تاریخچه مطالعات  ..............................................................................................................................................................................................٥

 ١-٢-١) مطالعات انجام شده در رابطه با ارزیابی  شاخص خسارت .............................................................................................................٥

 ١-٢-٢) مطالعات انجام شده در رابطه با مؤلفه قائم زلزله .......................................................................................................................... ١٠

 ١-٢-٢-١) بررسی رفتار دینامیکی پل ها تحت اثر مؤلفه قائم زلزله ................................................................................................. ١٠

 ١-٢-٢-٢) بررسی اثرات مؤلفه قائم زلزله بر پاسخ قاب های ساختمانی .......................................................................................... ١١

 ١-٢-٢-٣) بررسی اثر مؤلفه قائم زلزله در زلزله های اخیر.................................................................................................................. ١٢

 ١-٢-٢-٣-١) زلزله ١٧ ژانویه سال ١٩٩٤ نورثریج کالیفرنیا....................................................................................................... ١٢

 ١-٢-٢-٣-٢) زلزله ١٧ ژانویه سال ١٩٩٥ هیوگوکن نانبو ژاپن ................................................................................................... ١٤

 ١-٢-٢-٣-٣)زلزله ٢٦ دسامبر٣ ٢٠٠ بم .......................................................................................................................................... ١٥

١-٣) روش کار و تحقیق ............................................................................................................................................................ ١٨

فصل دوم : معرفی شاخص های خسارت ........................................................................٢١

٢-١) مقدمه ............................................................................................................................................................................................. ٢٢

٢-٢) طبقه بندی روش های ارزیابی خسارت ...................................................................................................................................................... ٢٢

 ٢-٢-١) روش های کیفی .................................................................................................................................................................................... ٢٣

 ٢-٢-٢) روشهای کمّی ......................................................................................................................................................................................... ٢٤

٢-٣) متغیرهای خسارت ........................................................................................................................................................................................... ٢٤

 ٢-٣-١) نیاز در برابر ظرفیت .............................................................................................................................................................................. ٢٥

 ٢-٣-١-١) نیاز مقاومت ................................................................................................................................................................................. ٢٥

 ٢-٣-١-٢) تغییر شکل مورد نیاز................................................................................................................................................................ ٢٥

 ٢-٣-١-٣) نیاز استهلاک انرژی .................................................................................................................................................................. ٢٥

 ٢-٣-٢) کاهندگی ................................................................................................................................................................................................. ٢٦

 ٢-٣-٢-١) کاهش سختی ........................................................................................................................................................................... ٢٦

 ٢-٣-٢-٢) کاهش مقاومت ........................................................................................................................................................................... ٢٦

 ٢-٣-٢-٣) کاهش ظرفیت استهلاک انرژی ............................................................................................................................................. ٢٦

٢-٤) تعریف شاخص خسارت ....................................................................................................................................................................... ٢٦

 ٢-٤-١) شاخص های محلی خسارت ............................................................................................................................................................ ٢٨

 ٢-٤-١-١) شاخص های خسارت غیر تجمّعی ........................................................................................................................................ ٢٩

 ٢-٤-١-٢) مدلسازی هیسترزیس ............................................................................................................................................................... ٣١

 ٢-٤-١-٣) شاخص تجمعی بر  مبنای تغییر شکل ................................................................................................................................ ٣٣

 ٢-٤-١-٤) شاخص تجمّعی بر مبنای انرژی ............................................................................................................................................ ٣٥

 ٢-٤-١-٥) شاخص ترکیبی .......................................................................................................................................................................... ٣٧

 ٢-٤-١-٦) بحثی پیرامون شاخص آسیب محلی ..................................................................................................................................... ٤٢

 ٢-٤-٢) شاخص کلی خسارت ............................................................................................................................................................. ٤٢

 ٢-٤-٢-١) شاخص های میانگین وزنی ..................................................................................................................................................... ٤٣

 ٢-٤-٢-٢) شاخص های آسیب پذیری بر اساس پارامترهای مدی .................................................................................................... ٤٤

 ٢-٤-٢-٢-١) شاخص های نرم شدگی ................................................................................................................................ ٤٤

 ٢-٤-٢-٢-٢) تعیین محل آسیب با استفاده از شکل مدها .......................................................................................................... ٤٨

 ٢-٤-٢-٣) بررسی شاخص های آسیب کلی .......................................................................................................................... ٤٨

 ٢-٤-٣) شاخص های مالی ............................................................................................................................................... ٤٩

فصل سوم : مطالعات تحلیلی و ارزیابی خطی سازه ها ......................................................................... ٥٠

٣-١) مقدمه .................................................................................................................................................................................................................. ٥١

٣-٢) محدوده و هدف مدلسازی .............................................................................................................................................................................. ٥١

٣-٣) مشخصات سیستم سازه ای ........................................................................................................................................................................... ٥١

 ٣-٣-١) مشخصات ساختمان های مورد مطالعه ........................................................................................................................................... ٥١

 ٣-٣-٢) قاب های منتخب .................................................................................................................................................................................. ٥٣

 ٣-٣-٣) مشخصات هندسی مقاطع  قاب های منتخب ............................................................................................................................... ٥٤

٣-٤) بارگذاری ............................................................................................................................................................................................................. ٥٧

 ٣-٤-١) بارگذاری ثقلی ....................................................................................................................................................................................... ٥٧

 ٣-٤-٢) بارگذاری جانبی ..................................................................................................................................................................................... ٥٨

٣-٥) تحلیل استاتیکی معادل و تحلیل دینامیکی طیفی ................................................................................................................................. ٦١

 ٣-٥-١) توزیع نیروی جانبی زلزله در ارتفاع ساختمان ............................................................................................................................... ٦١

 ٣-٥-٢) آنالیز مودال ............................................................................................................................................................................................ ٦٥

 ٣-٥-٢-١) مدلسازی ...................................................................................................................................................................................... ٦٥

 ٣-٥-٢-٢) محاسبه مقادیر مشخصه .......................................................................................................................................................... ٦٥

 ٣-٥-٣) تحلیل طیفی .......................................................................................................................................................................................... ٦٧

 ٣-٥-٣-١) طیف استاندارد ........................................................................................................................................................................... ٦٧

 ٣-٥-٣-٢) گسترش مدها............................................................................................................................................................................. ٦٨

 ٣-٥-٣-٣) ترکیب آثار مدها ........................................................................................................................................................................ ٦٨

 ٣-٥-٣-٤) بارگذاری طیفی .......................................................................................................................................................................... ٦٩

 ٣-٥-٣-٥) همپایه کردن نتایج ................................................................................................................................................................... ٧٠

 ٣-٥-٣-٦) نتایج تحلیل طیفی برای نیروی افقی طبقات ..................................................................................................................... ٧٠

٣-٦) کنترل سازه ........................................................................................................................................................................................................ ٧٢

 ٣-٦-١) ترکیبات بارگذاری ساختمان .............................................................................................................................................................. ٧٢

 ٣-٦-٢) بررسی نتایج کنترل مقاطع ................................................................................................................................................................ ٧٢

٣-٧) بارگذاری و تحلیل طبق آیین نامه ٠٥-٧ ASCE.SEI .............................................................................................................................. ٧٨

 ٣-٧-١) ضوابط مربوط به مؤلفه قائم زلزله در استاندارد ٠٥-٧ ASCE.SEI............................................................................................. ٧٨

 ٣-٧-٢) تحلیل قاب ها طبق ضوابط استاندارد ٠٥-٧ ASCE.SEI............................................................................................................... ٨٠

 ٣-٧-٣) مقایسه نتایج .......................................................................................................................................................................................... ٨٠

فصل چهارم : تحلیل های تاریخچه زمانی و تعیین میزان خسارت قاب ها........................................ ٨٣

٤-١) مقدمه ............................................................................................................................................................................................... ٨٤

٤-٢) آشنایی با نرم افزار IDARC...........................................................................................................................................................................84

 ٤-٢-١) سازمان برنامه .................................................................................................................................................................................. ٨٦

 ٤-٢-٢) مدلسازی برای تحلیل های غیرخطی به کمک نرم افزار IDARC ...............................................................................................٨٧

 ٤-٢-٢-١) مدلسازی اعضای سازه ای ......................................................................................................................................................... ٨٨

 ٤-٢-٢-٢) مدل های هیسترزیس غیرخطی .............................................................................................................................................. ٩٠

 ٤-٢-٣) مدل خسارت پارک و انگ .................................................................................................................................................................. ٩١

 ٤-٢-٤) انواع روشهای آنالیزغیرخطی درنرم افزار .................................................................................................................................... ٩٣

 ٤-٢-٥) پاسخ های سازه ای خروجی برنامه .................................................................................................................................................. ٩٤

 ٤-٢-٦) جمع بندی نهایی مشخصات و کارایی نرم افزار IDARC ................................................................................................................٩٤

٤-٣) مدلسازی قاب های نمونه ............................................................................................................................................................................... ٩٥

 ٤-٣-١) هندسه مدل ........................................................................................................................................................................................... ٩٥

 ٤-٣-٢) بارگذاری .................................................................................................................................................................................................. ٩٦

٤-٤) تحلیل دینامیکی غیرخطی ............................................................................................................................................................................ ٩٧

٤-٥) شتابنگاشت های طراحی .......................................................................................................................................................... ١٠٠

٤-٦) نتایج تحلیل دینامیکی غیرخطی .................................................................................................................................................... ١٠٥

 ٤-٦-١) تاریخچه زمانی پاسخ تغییرمکان جانبی طبقات ......................................................................................................................... ١٠٦

 ٤-٦-١-١) تاریخچه پاسخ تغییر مکان جانبی طبقه ششم قاب بتنی ............................................................................................ ١٠٦

 ٤-٦-٢-٢) تاریخچه پاسخ تغییر مکان جانبی طبقه ششم قاب فولادی ........................................................................................ ١١١

 ٤-٦-٢) حداکثر پاسخ تغییرمکان جانبی طبقات ....................................................................................................................................... ١١٦

 ٤-٦-٢-١) حداکثر پاسخ تغییرمکان جانبی طبقات قاب بتنی ........................................................................................................ ١١٦

 ٤-٦-٢-٢) حداکثر پاسخ تغییرمکان جانبی طبقات قاب فولادی .................................................................................................... ١٢٠

 ٤-٦-٣) اثر مؤلفه قائم زلزله بر نیروی محوری ستون ها......................................................................................................................... ١٢٤

 ٤-٦-٣-١) قاب بتنی ................................................................................................................................................................................... ١٢٥

 ٤-٦-٣-٢) قاب فولادی .............................................................................................................................................................................. ١٢٩

 ٤-٦-٤) ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای بر مبنای شاخص خسارت پارک – انگ ............................................................................... ١٣٣

 ٤-٦-٤-١) شاخص خسارت کلی قاب های ساختمانی ..................................................................................................................... ١٣٣

 ٤-٦-٤-٢) توزیع خسارت درطبقات ساختمان .................................................................................................................................. ١٣٤

 ٤-٦-٤-٢-١) قاب بتنی ............................................................................................................................................................ ١٣٤

 ٤-٦-٤-٢-٢) قاب فولادی ......................................................................................................................................................... ١٣٨

 ٤-٦-٤-٣) شاخص خسارت تیرهاوستون ها................................................................................................................................... ١٤٢

 ٤-٦-٤-٣-١) قاب بتنی ........................................................................................................................................................... ١٤٢

 ٤-٦-٤-٣-٢) قاب فولادی ..................................................................................................................................................... ١٤٩

 ٤-٦-٤-٤) شاخص خسارت حداکثر اعضاء ................................................................................................................................ ١٥٦

 ٤-٦-٤-٥) بررسی وضعیت مفاصل خمیری تحت زلزله بم ............................................................................................................... ١٥٧

 ٤-٦-٤-٥-١) بررسی وضعیت مفاصل خمیری قاب بتنی تحت زلزله بم ................................................................................ ١٥٧

 ٤-٦-٤-٥-٢) بررسی وضعیت مفاصل خمیری قاب فولادی تحت زلزله بم ............................................................................ ١٦٠

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات ............................................................................................... ١٦٣

٥-١) نتیجه گیری ............................................................................................................................................................. ١٦٤

٥-٢) پیشنهادات ............................................................................................................................................................. ١٦٥

دانلود پایان نامه مقایسه شاخص های خسارت در ساختمان های فولادی و بتنی تحت اثر مؤلفه های افقی و قائم زلزلهادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه مقایسه شاخص های خسارت در ساختمان های فولادی و بتنی تحت اثر مؤلفه های افقی و قائم زلزله ,

ارسال نظر برای این مطلب
نام شما:
ايميل :
سايت :
متن نظر :
وضعیت نظر:
کد امنیتی : *


<-BloTitle->
<-BloText->