خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
خرید گیفت کارت
طراحی لوگو
آموزش زبان انگلیسی
کولرگازی
Tobacco
Window repair
خرید یخچال ال جی
Window repair
فلنج

پنل فایل
<-BloTitle->
<-BloText->

پایان نامه بررسی رابطه سخت رویی روان شناختی و باورهای خوددرآمدی در دانشجویان دختر و پسر رشته مشاوره و روان شناسی

پایان نامه بررسی رابطه سخت رویی روان شناختی و باورهای خوددرآمدی در دانشجویان دختر و پسر رشته مشاوره و روان شناسی

دانلود پایان نامه بررسی رابطه سخت رویی روان شناختی و باورهای خوددرآمدی در دانشجویان دختر و پسر رشته مشاوره و روان شناسی

پایان نامه بررسی رابطه سخت رویی روان شناختی و باورهای خوددرآمدی در دانشجویان دختر و پسر رشته مشاوره و روان شناسی
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 111 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 112

پایان نامه بررسی رابطه سخت رویی روان شناختی و باورهای خوددرآمدی در دانشجویان دختر و پسر رشته مشاوره و روان شناسی


چکیده :

پژوهش حاضر باعنوان بررسی رابطه سخت رویی روان شناختی خود کار آمدی انجام گرفته است . فرضیه این پژوهش مبنی بر رابطه این دو متغیر مذکور بوده است به منظور انتخاب ، نمونه مناسب از روش نمونه گیریی تصادفی طبقه ای استفاده شده است و ابزار پژوهش ها دو آزمون بود . آزمون های ارزش های  شخصی pvq برای سنجش سخت رویی 40 نفر از دانشجویان دختر و پسر دوره کار شناسی مشاوره و راهنمایی و روان شناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر در تابستان 85 اجرا گردیده است طبق روش نمونه گیری به شیوه تصادفی طبقه ای داده ها ی توصیفی زیر به دست آمد 75% دختر 25% پسر ، 50% مشاوره و راهنمایی ، 50% روان شناسی عمومی ، 37% شاغل و 63% غیر شاغل که همگی دانشجو دوره کارشناسی بودند .

در پژوهش ما سه فرضیه مد نظر بود :

1)بین سخت رویی و باورهای خود کار آمدی در دانشجویان رابطه وجود دارد

2) بین دانشجویان دختر و پسر در سخت رویی تفاوت وجود دارد

3) بین دانشجویان دختر وپسر در باورهای خود کار آمدی تفاوت وجود دارد .

از فرمول آماری ضریب همبستگی پیرسون (r) جهت تعیین میزان همبستگی بین دو متغیر و فرمول آماری (t) جهت معنا دار بودن بین دو متغیر هر سه فرضیه را آزمون کردیم که نتایج زیر به دست آمد . در فرضیه اول با توجه به میزان همبستگی بالا دو متغیر (r) و معنا دار بودن بین دو متغیر (t) فرضیه صفر (خلاف ) رد فرضیه ما تأیید شد و نتیجه گیری شد بین سخت رویی روان شناختی و باورها ی خود کار آمدی رابطه معنی داری وجود دارد و در فرضیه دوم با توجه به میزان همبستگی پایین بین دو متغیر (r) و معنا دار بودن بین دو متغیر (t) فرضیه صفر (خلاف) رد و فرضیه ما تأیید شد و نتیجه گیری شد بین دختران وپسران در سخت رویی رابطه معنی دار ی وجود دارد و این میزان در دختران بیشتر از پسران است .

البته به علت کم بودن تعداد نمونه و بر گزاری آزمون در شرایط نامطلوب و یا تأثیر گذار ی عواملی کهاز کنترل پژوهشگر خارج بود نم یتوان به طور قطع به عدم وجود رابطه بین سخت رویی و خود کار آمدی رأی داد . 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                      صفحه

چكیده                                                                                                 1

فصل اول : کلیات                                                                                                       3

مقدمه                                                                                                  4

طرح مسئله و چهار چوب نظری آن                                                            7

اهمیت و ضرورت پژوهش                                                                       11

اهداف پژوهش                                                                                      12

فرضیه های پژوهش                                                                               12

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها                                                              13

تعریف واژه ها                                                                                      14

باورهای خود كارآمد                                                                              15

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش                                                                        17

مقدمه فصل دوم                                                                                    18

سخت رویی                                                                                         19

مکانیزم های مداخلاتی سخت رویی در ارتباط بین استرس و بیماری               26

سخت رویی و دیگر سازه های شخصیتی                                                   29

سخت رویی و واکنش های فیزیولوژیک                                                     32

سخت رویی و نمونه های مورد مطالعه                                                       34

سخت رویی و بیماری                                                                            36

نقش سخت رویی در فراسوی استرس ، سلامت و بیماری                             37

چشم اندازی به زیر بنای مفهومی و آینده سخت رویی                                  38

اکتسابی بودن سخت رویی                                                                      40

پیشینه تحقیق                                                                                        44

خود کار آمدی                                                                                      46

ابعاد خود کار آمدی ادراک شده                                                               49

منابع باورهای خود کار آمدی                                                                  49

دستاوردهای عملکرد                                                                     50

تجربه جانشینی                                                                                     50

ترغیب کلامی                                                                                        51

حالت های فیزیولوژیکی                                                                          51

تأثیر زمینه های فرهنگی ، اجتماعی روی باورهای خود کار آمدی                    52

نقش باورهای خود کار آمدی در انگیزش رفتار و انتخاب آگاهانه                    54

پیشینه تحقیق 2                                                                                    57

باورهای منفی اولین کلید برای شکست                                                       60

فصل سوم : روش تحقیق                                                                                           63

مقدمه فصل سوم                                                                                   64

جامعه آماری                                                                                        65

روش نمونه گیری                                                                                  66

ابزار تحقیق                                                                                          66

پرسش نامه ارزش های شخصیتی pvq                                                     67

تاریخچه                                                                                              67

اعتبار از طریق همبستگی                                                                        69

پایانی pvq                                                                                          70

دستورالعمل پرسش نامه ارزش های شخصیتی pvq                                   72

دستورالعمل تکمیل pvq                                                                          73

اجرای pvq                                                                                          73

جمع آوری pvq                                                                                    74

نمره گذاری pvq                                                                                   75

نمره های فرعی و هنجار ها                                                                      77

تفسیر نمره های فرعی                                                                            77

روش جمع آوری اطلاعات                                                                       78

شیوه تجزیه و تحلیل آماری                                                                     79

فصل چهارم : داده های تحلیل                                                                                80

مقدمه فصل چهارم                                                                                 81

جدول 1-4                                                                                           83

جدول 2-4                                                                                           86

جدول 3-4                                                                                           89

جدول 4-4                                                                                           99

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری                                                                              93

مقدمه فصل چهارم                                                                                 94

بحث و نتیجه گیری                                                                                96

محدودیت های پژوهش                                                                           99

پیشنهادات پژوهش                                                                                101

منابع                                                                                                   103

پیوست                                                                                                106

دانلود پایان نامه بررسی رابطه سخت رویی روان شناختی و باورهای خوددرآمدی در دانشجویان دختر و پسر رشته مشاوره و روان شناسیادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی رابطه سخت رویی روان شناختی و باورهای خوددرآمدی در دانشجویان دختر و پسر رشته مشاوره ,

ارسال نظر برای این مطلب
نام شما:
ايميل :
سايت :
متن نظر :
وضعیت نظر:
کد امنیتی : *


<-BloTitle->
<-BloText->