خريد بک لينک
home theater in Los Angeles
Hookah Shisha Tobacco
فلنج
Barabas Ropa de hombre

پنل فایل
<-BloTitle->
<-BloText->

پایان نامه بررسی تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی در افزایش سلامت روانشناختی دانش اموزان مراجعه كننده به مشاورین مدارس

پایان نامه بررسی تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی در افزایش سلامت روانشناختی دانش اموزان مراجعه كننده به مشاورین مدارس

دانلود پایان نامه بررسی تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی در افزایش سلامت روانشناختی دانش اموزان مراجعه كننده به مشاورین مدارس

پایان نامه بررسی تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی در افزایش سلامت روانشناختی دانش اموزان مراجعه كننده به مشاورین مدارس
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 83 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 220

پایان نامه بررسی تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی در افزایش سلامت روانشناختی دانش اموزان مراجعه كننده به مشاورین مدارس

 

مقدمه

 

    دورۀ نوجوانی دوره ای است كه در مصادف با تغییر و انتقال در برگ[1]، 1990 ) . استقلال نسبی از والدین و وابستگی به گروه همسالان  و دوستان ، رشد و تحول مفهوم خود و هویت یابی اجتماعی و جنسی ، اتتخاب رشته تحصیلی ، برنامه ریزی برای دانشگاه و انتخاب شغل از جمله عواملی هستند كه برای نوجوانان تنیدگی هایی را ایجاد می كنند (فورنت[2] و همكاران ،1998 ) این عوامل تنیدگی زا توأم با خواست ها و تقاضا های آموزشی در محیط مدرسه و انتظارات والدین از نوجوانان ، سلامت و بهداشت روانی آنها را به مخاطره می اندازد و بر عملكرد كلی و تحصیلی آنها تأثیر منفی می گذارد (نایمی[3] و واینیوماكی[4] ،1999 ) پژوهش ها حاكی است افرادی كه در رویارویی با چنین مسائلی فاقد توانایی های لازم و اساسی هستند ، آسب پذیر بوده و مشكلاتی نظیر افسردگی ، اضطراب ، تنهایی و احساس طرد شدگی ، كمرویی ، خشم ، تعارض بین فردی و....را تجربه  می كنند. در عین  حال پژوهش های بیشماری حاكی است كه بسیاری از مشكلات بهداشتی و اختلالات روانی – عاطفی ریشه های روانی – اجتماعی دارند و ارتقای مهارتهای مقابله ای و توانایی های روانی – اجتماعی در بهبود و سلامت روانشناختی افراد بسیار مؤثر است . این توانایی ها فرد را برای مقابله مؤثر باموقعیت های تعارض زا یاری می كند و شخص را قادر می سازد تا در رابطه با سایر افراد جامعه ، فرهنگ و محیط خود به گونه ای  مثبت و سازگارانه عمل كرده و سلامت به ویژه سلامت روانی خود را تامین كند . به همین دلیل در سالهای اخیر آموزش مهارتهای زندگی[5] برای آماده نمودن افراد هنگام مقابله با مشكلات و فشارهای زندگی و ایجاد رفتارهای مثبت و كاهش رفتارهای منفی و در نتیجه دستیابی به زندگی موفقیت آمیز مورد توجه روانشنا سان و دست اندر كاران نظام های آموزشی قرار گرفته است.

 

[1]-Steinberg , I..

 

[2] -Fournet , D.N.

 

[3] -Niemi ,P.M.

 

[4] -Vainiomaki , P.T.

 

[5] -Life Skills

فهرست مطالب

۱-۱- مقدمه ۸
۱-۲- بیان مسأله ۱۰
۱-۳- ضرورت و اهمیت پژوهش ۱۷
۱-۴- اهداف پژوهش ۲۱
۱-۵- فرضیه های پژوهش ۲۲
۱-۶- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ۲۳
۱-۶-۱- سلامت روانشناختی ۲۳
۱-۶-۲- شیوه های حل مساله ۲۴
۱-۶-۳- شیوه های حل تعا رض بین فردی ۲۵
۱-۶-۳- مهارت جرأت ورزی ۲۶
۲-۱- مفهوم سلامت ۲۸
۲-۲- ابعاد سلامت ۲۹
۲-۳-مهارتهای زندگی و مهارت های ارتباطی ۳۵
الف )مهارت های زندگی ۳۵
ب) ارتباطات ارتباطی ۳۸
۲-۳-۱-حل مساله ۴۰
۲-۳-۱-۱- مؤلفه های حل مسأله ۴۳
الف ) جهت گیری به مساله ۴۳
ب) مهارت های خاص حل مساله ۴۶
۲-۳-۱-۲- راهبردهای مقابله ای ۴۸
۲-۳-۱-۳- سبکهای حل مساً له ۵۱
۲-۳-۱-۴- نقص در حل مسأله و بروز مشکلات روانشناختی در افراد ۵۲
۲-۳-۲- حل تعارض بین فردی ۵۷
۲-۳-۲-۱- تعریف و ماهیت تعارض ۵۸
۲-۳-۲-۲- انواع تعارض ۶۲
الف )تعارض فرد با خود ۶۲
ب ) تعارض های گروهی و سازمانی ۶۳
۲-۳-۲-۳- منابع تعارض ۶۵
۲-۳-۲-۴- سبک های حل تعارض ۶۸
۲-۳-۲-۵- روشهای پیشگیری و مهار تعارض ها ۷۲
الف ) تعارض های شخصی و بین فردی ۷۲
ب) شیوه سازمان یافتن یک موسسه (یا یک رابطه ) با میزان تعارض هایی که در آن رخ می دهد ارتباط دارد ۷۵
۲-۳-۳- جرأت ورزی یا ابزار وجود ۷۶
۲-۳-۳-۱- تعریف جرأت ورزی ۷۷
۲-۳-۳-۲- اثر بخشی جرات آموزی در کنترل مشکلات روانشناختی ۷۸
۲-۳-۳-۴- سبک های پاسخدهی افراد ۸۱
۲-۳-۳-۵- انواع جرأت ورزی ۸۳
۲-۳-۳-۶- مؤ لفه های جرأت ورزی ۸۵
تحقیقات انجام شده در خارج و داخل کشور ۸۶
۳-۱- روش تحقیق ۹۰
۳-۲- متغیرهای مستقل و وابسته ۹۱
۳-۳- جامعه آماری ۹۱
-۴-۴نمونه و روش نمونه گیری ۹۱
۴-۵– ابزارهای جمع آوری اطلاعات ۹۲
۳-۵-۱- مقیاس SCL-90-R 92
الف) معرفی مقیاس ۹۲
شاخص های کلی پریشانی: ۹۵
ب) شواهد مربوط به روایی واعتبار مقیاس ۹۶
ج) شیوه نمره گذاری و تفسیر نمرات ۹۷
۳-۵-۲- مقیاس شیوه حل مسأله ۹۸
الف) معرفی مقیاس : ۹۸
ب) شواهد مربوط به اعتبار و روایی مقیاس ۹۹
ج) شیوه نمره گذاری و تفسیر نمرات ۱۰۰
۳-۵-۳- مقیاس نسخه دوم شیوۀ مقابله با تعارض رحیم (راسی- II) 100
الف) معرفی مقیاس ۱۰۰
ب)شواهد مربوط به اعتبار و روایی مقیاس ۱۰۱
ج)شیوه نمره گذاری و تفسیر نمرات: ۱۰۲
۳-۵-۴- مقیاس جرأتمندی جرابک ۱۰۲
الف) معرفی مقیاس ۱۰۲
ب) شواهد مربوط به اعتبار و روایی مقیاس ۱۰۳
ج) شیوه نمره گذاری و تفسیر نمرات ۱۰۳
۳-۵-۵- دستورالعمل و برنامۀ آموزش مهارت های ارتباطی ۱۰۳
روش جمع آموری اطلاعات ۱۰۴
۴-۱- فراوانی گروه ها ۱۰۷
۴-۲-تحلیل نتایج بر اساس فرضیه های تحقیق ۱۰۸
الف)آمار توصیفی ۱۰۸
جدول ۴-۲- میانگین ،انحراف استاندارد، دامنه ،حداقل و حداکثر نمرات آزمودنیها در پیش آزمون ۱۰۸
جدول ۴-۳- میانگین ، انحراف معیار ، دامنه ، حداقل وحداکثر نمرات آزمودنی ها در پس آزمودن ۱۰۹
جدول ۴-۴- نمرات آزمودنی ها در پیش آزمون مقیاس شیوه حل مسأله ۱۱۱
جدول ۴-۵- نمرات آزمودنی ها در پس آزمون شیوۀ حل مسأله ۱۱۳
جدول ۴-۶ نمرات آزمودنی ها در پیش آزمون پرسشنامه جرأتمندی جرابک ۱۱۵
جدول ۴-۷- نمرات آزمودنی ها در پس آزمون پرسشنامه جرأتمندی جرابک ۱۱۵
جدول ۴-۸- نمرات آزمودنی ها در پیش آزمون پرسشنامه حل تعارض رحیم ۱۱۷
جدول ۴-۹- نمرات آزمودنی ها در پس آزمون پرسشنامه حل تعارض رحیم ۱۱۷
ب) آمار استنباطی ۱۱۸
جدول ۴-۱۰ نتایج تحلیل کوواریانس یکطرفه ؛ متغیر وابسته : سلامت روانی ۱۱۹
الف)شیوه حل تعارض سازنده ۱۲۱
جدول ۴-۱۱ نتایج تحلیل کوواریانس یکطرفه؛متغیر وابسته :شیوه حل تعارض سازنده ۱۲۱
ب)شیوۀ حل تعارض غیر سازنده ۱۲۲
جدول ۴-۱۲ نتایج تحلیل کوواریانس یکطرفه؛متغیر وابسته : شیوه حل تعارض غیر سازنده ۱۲۲
الف)حل مسأله سازنده ۱۲۴
جدول شماره ۴-۱۳ نتایج تحلیل کواریانس یکطرفه؛ متغیر وابسته : حل مسأله سازنده ۱۲۴
جدول۴-۱۴ نتایج تحلیل کوواریانس یکطرفه؛ متغیر وابسته: جرأت ورزی ۱۲۵
جدول ۴-۱۵ نتایج آزمون tبرای مقایسه اثر بخشی آموزش مهارت های ارتباطی در سلامت روانشناختی دو گروه راهنمایی و متوسطه ۱۲۷
۵-۱- بحث و بررسی در مورد یافته های تحقیق ۱۳۱
۵-۲- محدودیت های پژوهش ۱۳۸
۵-۳- پیشنهادات ۱۳۹
آزمون SCL-90 139
2-1- مفهوم سلامت ۱۴۹
۲-۲- ابعاد سلامت ۱۵۰
۲-۳-مهارتهای زندگی و مهارت های ارتباطی ۱۵۷
الف )مهارت های زندگی ۱۵۷
ب) مهارت های ارتباطی ۱۶۰
۲-۳-۱-حل مساله ۱۶۲
۲-۳-۱-۱- مؤلفه های حل مسأله ۱۶۴
الف ) جهت گیری به مساله : ۱۶۴
ب) مهارت های خاص حل مساله : ۱۶۸
۲-۳-۱-۲- راهبردهای مقابله ای ۱۷۰
۲-۳-۱-۳- سبکهای حل مساً له ۱۷۳
۲-۳-۱-۴- نقص در حل مسأله و بروز مشکلات روانشناختی در افراد ۱۷۴
۲-۳-۲- حل تعارض بین فردی ۱۸۰
۲-۳-۲-۱- تعریف و ماهیت تعارض ۱۸۱
۲-۳-۲-۲- انواع تعارض ۱۸۶
الف )تعارض فرد با خود ۱۸۶
ب ) تعارض های گروهی و سازمانی ۱۸۷
۵-تعارض و تضاد میان ارزش ها ۱۸۸
۶-تعارض و تضاد بین نیاز ها ۱۸۸
۲-۳-۲-۳- منابع تعارض ۱۸۹
۲-۳-۲-۴- سبک های حل تعارض ۱۹۳
۲-۳-۲-۵- روشهای پیشگیری و مهار تعارض ها ۱۹۶
الف ) تعارض های شخصی و بین فردی ۱۹۶
منابع مورد استفاده ۲۰۰

دانلود پایان نامه بررسی تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی در افزایش سلامت روانشناختی دانش اموزان مراجعه كننده به مشاورین مدارس


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی در افزایش سلامت روانشناختی دانش اموزان مراجعه كننده به,

تاريخ : 24 آبان 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : کاظمی | بازدید : <-PostHit->
پژوهش هنر تحقیقی پیرامون ‌استندهای گرافیكی

پژوهش هنر تحقیقی پیرامون ‌استندهای گرافیكی

دانلود پژوهش  هنر تحقیقی پیرامون ‌استندهای گرافیكی

پژوهش  هنر تحقیقی پیرامون ‌استندهای گرافیكی
استندهای گرافیكی
تبلیغات چیست
گرافیک محیطی
استند چیست
طراحی گرافیکی استند
دسته بندی plan پلان
فرمت فایل doc
حجم فایل 539 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 86

تحقیق هنر تحقیقی پیرامون ‌استندهای گرافیكی

چكیده

  هنر گرافیك همچون پوسته‌ای است كه هسته حیاتی و فرهنگ ملی را به صورت زیبایی ارائه می‌نماید. هسته یا محتوای هنرگرافیك بر پایه فرهنگ ملی قراردارد.

  در این رساله سعی بر آن شده كه از بحث وسیع و گسترده گرافیك ، كه یكی از شاخه‌های این رشته ، استندهای تبلیغاتی است ، تعریف مختصری بیان شده است.

  قابل ذكر است كه برای ایجاد ارتباط بین اجتماع و دادن اطلاعات به افراد احتیاج به تبلیغات قابل ذكر است كه برای ایجاد ارتباط بین اجتماع و دادن اطلاعات به افراد احتیاج به تبلیغات داریم. تبلیغات جنبه‌های گوناگونی دارد. تبلیغات عمومی و تبلیغات بازرگانی ، كه در همه این موارد گرافیك محیطی نقش بسیار فراوانی را در جامعه امروزی ایفاء می‌كند كه خود نیز تقسیم‌بندی و انواع مختلفی را دارا می‌باشد.

  گرافیك محیطی شامل دو بخش است. گرافیك محیطی دوبعدی و گرافیك محیطی سه‌بعدی
( حجمی ) ، كه حیطه عمل بسیار گسترده‌ای دارد. گرافیك محیطی می‌تواند جنبه اطلاع‌رسانی یا حالت تأكید نسبت به موضوعی را داشته باشد و یا جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی و در آخر جنبه‌های تبلیغاتی ، كه همه این عوامل كیفیت و عناصر بصری را دربرمی‌گیرند.   

  در بخش گرافیك محیطی ، استندها یكی از موضوعاتی می‌باشند كه در امر اطلاع‌رسانی و تبلیغات در جامعه امروزی كاربرد فراوانی دارند.

  به طور كلی استندها را می‌توان به دو شاخه تقسیم نمود :

  1- استندهایی كه برای شناسائی یك مكان بكار می‌روند.

  2- استندهایی كه برای تبلیغات هستند ، كه در این شاخه ، استندهای تبلیغاتی مورد بررسی قرارگرفته است.

  استندهای تبلیغاتی طرحهایی هستند كه طرح موضوع مورد نظر را بصورتی برنامه‌ریزی می‌كند كه فرم نهایی به تنهایی و با امكانات ویژه در محل مناسب خود قرارگیرد و سوژه مورد نظر را به خوبی معرفی نماید. استندهای تبلیغاتی را نیز می‌توان به دو دسته تقسیم نمود :

  استندهایی كه در فضای باز قرارمی‌گیرند و استندهایی كه در فضای بسته كاربرد دارند و دربارة هریك از این موارد توضیح داده شده است.

  قابل ذكر است این رساله در چهار فصل هنر گرافیك ، تبلیغات ، گرافیك محیطی و استندهای تبلیغاتی مورد بررسی قرار گرفته است.

مقدمه

  گرافیك در دنیای پیچیده ارتباطات امروز ، نقش اساسی ایفا می‌كند و به سبب گستردحگی حیطه فعالیت ، به شاخه‌های تخصصی متعددی تقسیم می‌گردد. بدین سبب شناخت عرصه‌های مختلف این هنر بسیط ، برای متخصصین و نیز برای مخاطبین آن ضروری به نظر می‌رسد.

  براساس این ساختار ، این پایان نامه با هدف شناخت هرچه بیشتر از مفهوم گرافیكی محیطی در بخش تبلیغات و استند تدوین گردیده است.

  علت انتخاب این موضوع به این جهت بوده است كه نقش استند در اطلاع رسانی شهری و مكانهای خاصی و همچنین تبلیغ كالاها جنبه كاربردی فراوانی دارد كه البته در ایران استفاده از اسنتر هنوز به طور كامل جا نیافتاده است از لحاظ گردآوری مطالب در مورد بخش استند منبع زیادی در دسترس نداریم. به خصوص در مورد استندهای شهری در مكانهای عمومی.

  ابتدا اطلاعاتی از كتب مختلف در زمینه گرافیك محیطی گردآوری می‌شد و در زمینه موضوع اصلی پروژه در بخش استند از كتابخانه دانشگاه تهران مطالبی گردآوری گردید كه مشكلات و همكاری نداشتن این كتابخانه را در بر داشت. این رساله در 4 فصل تنظیم گردیده شد و به ترتیب تاریخچه‌ای از گرافیك بخش تبلیغات سپس گرافیك محیطی و نهایتاً بخش استندها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

گرافیك از نظر لغوی به معنای «‌ ترسیمی » و « نگارشی » است. به این مبنا گرافیك هنری است كه ترسیم كردن و نگارش ، اركان اصلی آن را تشكیل می‌دهند.

  · سواد بصری ، علم چگونه دیدن و تجربه نمودن است.

    · هر سیستم ارتباطی متشكل از سمبولهایی است كه ساخت بشر هستند. كلام یكی از این سمبولهاست كه در روزگاران گذشته به صورت تصاویر ساده ترسیم می‌شده و نتیجه تجربایت و احساسات بشر بوده است.

فهرست مطالب

 

عنوان

صفحه

 

 

پیشگفتار

مقدمه

فصل اول : هنر گرافیك

     1-1- تاریخچه كوتاهی از هنر گرافیك

    1-2- بررسی علم ارتباط تصویری و بصری

فصل دوم : تبلیغات

    2-1- سابقه تاریخی تبلیغات

    2-2- تبلیغات چیست؟

    2-3- مضون تبلیغات

    2-4- شرایط اساسی برای تبلیغات به طرز مؤثر

    2-5- بررسی رنگ در تبلیغات

        2-5-1- تأثیر رنگ در تبلیغات

        2-5-2- عوامل مؤثر در انتخاب رنگ

        2-5-3- رابطه و رنگ و بیننده در تبلیغات

فصل سوم : گرافیك محیطی

    3-1- گرافیك محیطی

    3-2- گرافیك محیطی مسطح یا دوبعدی

    3-3 پیكتوگرامها

1

3

4

7

8

14

15

15

16

17

18

19

19

20

22

23

25

29

فهرست مطالب ( ادامه )

 

عنوان

صفحه

 

 

        3-3-1- وظیفه و عملكرد پیكتوگرام

    3-4- گرافیك محیطی حجمی یا سه بعدی ( خط - شكل ، بافت … )

    3-5- اقسام گرافیك محیط حجمی

        3-5-1- گرافیك محیطی و فضاهای عمومی

        3-5-2- گرافیك محیطی فضای باز

        3-5-3- گرافیك محیطی فضاهای بسته

فصل چهارم : استند

    4-1- استند چیست؟

    4-2- تقسیم‌بندی استندها

    4-3- طراحی گرافیكی استند

    4-4- چگونه باید از رنگ در طراحی استند استفاده كرد

    4-5- طراحی خط در استند

    4-6- نمایش و عرضه كالا در استندهای تبلیغاتی

        4-6-1- چگونگی نمایش طرحهای استند

    4-7- تولید

    4-8- حركت در استند

    4-9- تكامل طرحها

    4-10- انواع استند

30

33

45

46

49

50

53

54

55

56

58

59

63

64

67

69

71

75

فهرست مطالب ( ادامه )

 

عنوان

صفحه

 

 

    4-11- طرحهای ثابت و همیشگی

    4-12- استندهای نمایشگاهی

    4-13- استندهای برتر

فهرست منابع و مأخذ

فهرست منابع و مأخذ لاتین

فهرست منابع و تصاویر عكاسی شده

گزارش كار عملی

78

80

82

85

86

 

دانلود پژوهش  هنر تحقیقی پیرامون ‌استندهای گرافیكی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پژوهش هنر تحقیقی پیرامون ‌استندهای گرافیكی ,

تاريخ : 24 آبان 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : کاظمی | بازدید : <-PostHit->
پژوهش هنر تحقیقی پیرامون ‌استندهای گرافیكی

پژوهش هنر تحقیقی پیرامون ‌استندهای گرافیكی

دانلود پژوهش  هنر تحقیقی پیرامون ‌استندهای گرافیكی

پژوهش  هنر تحقیقی پیرامون ‌استندهای گرافیكی
استندهای گرافیكی
تبلیغات چیست
گرافیک محیطی
استند چیست
طراحی گرافیکی استند
دسته بندی plan پلان
فرمت فایل doc
حجم فایل 539 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 86

تحقیق هنر تحقیقی پیرامون ‌استندهای گرافیكی

چكیده

  هنر گرافیك همچون پوسته‌ای است كه هسته حیاتی و فرهنگ ملی را به صورت زیبایی ارائه می‌نماید. هسته یا محتوای هنرگرافیك بر پایه فرهنگ ملی قراردارد.

  در این رساله سعی بر آن شده كه از بحث وسیع و گسترده گرافیك ، كه یكی از شاخه‌های این رشته ، استندهای تبلیغاتی است ، تعریف مختصری بیان شده است.

  قابل ذكر است كه برای ایجاد ارتباط بین اجتماع و دادن اطلاعات به افراد احتیاج به تبلیغات قابل ذكر است كه برای ایجاد ارتباط بین اجتماع و دادن اطلاعات به افراد احتیاج به تبلیغات داریم. تبلیغات جنبه‌های گوناگونی دارد. تبلیغات عمومی و تبلیغات بازرگانی ، كه در همه این موارد گرافیك محیطی نقش بسیار فراوانی را در جامعه امروزی ایفاء می‌كند كه خود نیز تقسیم‌بندی و انواع مختلفی را دارا می‌باشد.

  گرافیك محیطی شامل دو بخش است. گرافیك محیطی دوبعدی و گرافیك محیطی سه‌بعدی
( حجمی ) ، كه حیطه عمل بسیار گسترده‌ای دارد. گرافیك محیطی می‌تواند جنبه اطلاع‌رسانی یا حالت تأكید نسبت به موضوعی را داشته باشد و یا جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی و در آخر جنبه‌های تبلیغاتی ، كه همه این عوامل كیفیت و عناصر بصری را دربرمی‌گیرند.   

  در بخش گرافیك محیطی ، استندها یكی از موضوعاتی می‌باشند كه در امر اطلاع‌رسانی و تبلیغات در جامعه امروزی كاربرد فراوانی دارند.

  به طور كلی استندها را می‌توان به دو شاخه تقسیم نمود :

  1- استندهایی كه برای شناسائی یك مكان بكار می‌روند.

  2- استندهایی كه برای تبلیغات هستند ، كه در این شاخه ، استندهای تبلیغاتی مورد بررسی قرارگرفته است.

  استندهای تبلیغاتی طرحهایی هستند كه طرح موضوع مورد نظر را بصورتی برنامه‌ریزی می‌كند كه فرم نهایی به تنهایی و با امكانات ویژه در محل مناسب خود قرارگیرد و سوژه مورد نظر را به خوبی معرفی نماید. استندهای تبلیغاتی را نیز می‌توان به دو دسته تقسیم نمود :

  استندهایی كه در فضای باز قرارمی‌گیرند و استندهایی كه در فضای بسته كاربرد دارند و دربارة هریك از این موارد توضیح داده شده است.

  قابل ذكر است این رساله در چهار فصل هنر گرافیك ، تبلیغات ، گرافیك محیطی و استندهای تبلیغاتی مورد بررسی قرار گرفته است.

مقدمه

  گرافیك در دنیای پیچیده ارتباطات امروز ، نقش اساسی ایفا می‌كند و به سبب گستردحگی حیطه فعالیت ، به شاخه‌های تخصصی متعددی تقسیم می‌گردد. بدین سبب شناخت عرصه‌های مختلف این هنر بسیط ، برای متخصصین و نیز برای مخاطبین آن ضروری به نظر می‌رسد.

  براساس این ساختار ، این پایان نامه با هدف شناخت هرچه بیشتر از مفهوم گرافیكی محیطی در بخش تبلیغات و استند تدوین گردیده است.

  علت انتخاب این موضوع به این جهت بوده است كه نقش استند در اطلاع رسانی شهری و مكانهای خاصی و همچنین تبلیغ كالاها جنبه كاربردی فراوانی دارد كه البته در ایران استفاده از اسنتر هنوز به طور كامل جا نیافتاده است از لحاظ گردآوری مطالب در مورد بخش استند منبع زیادی در دسترس نداریم. به خصوص در مورد استندهای شهری در مكانهای عمومی.

  ابتدا اطلاعاتی از كتب مختلف در زمینه گرافیك محیطی گردآوری می‌شد و در زمینه موضوع اصلی پروژه در بخش استند از كتابخانه دانشگاه تهران مطالبی گردآوری گردید كه مشكلات و همكاری نداشتن این كتابخانه را در بر داشت. این رساله در 4 فصل تنظیم گردیده شد و به ترتیب تاریخچه‌ای از گرافیك بخش تبلیغات سپس گرافیك محیطی و نهایتاً بخش استندها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

گرافیك از نظر لغوی به معنای «‌ ترسیمی » و « نگارشی » است. به این مبنا گرافیك هنری است كه ترسیم كردن و نگارش ، اركان اصلی آن را تشكیل می‌دهند.

  · سواد بصری ، علم چگونه دیدن و تجربه نمودن است.

    · هر سیستم ارتباطی متشكل از سمبولهایی است كه ساخت بشر هستند. كلام یكی از این سمبولهاست كه در روزگاران گذشته به صورت تصاویر ساده ترسیم می‌شده و نتیجه تجربایت و احساسات بشر بوده است.

فهرست مطالب

 

عنوان

صفحه

 

 

پیشگفتار

مقدمه

فصل اول : هنر گرافیك

     1-1- تاریخچه كوتاهی از هنر گرافیك

    1-2- بررسی علم ارتباط تصویری و بصری

فصل دوم : تبلیغات

    2-1- سابقه تاریخی تبلیغات

    2-2- تبلیغات چیست؟

    2-3- مضون تبلیغات

    2-4- شرایط اساسی برای تبلیغات به طرز مؤثر

    2-5- بررسی رنگ در تبلیغات

        2-5-1- تأثیر رنگ در تبلیغات

        2-5-2- عوامل مؤثر در انتخاب رنگ

        2-5-3- رابطه و رنگ و بیننده در تبلیغات

فصل سوم : گرافیك محیطی

    3-1- گرافیك محیطی

    3-2- گرافیك محیطی مسطح یا دوبعدی

    3-3 پیكتوگرامها

1

3

4

7

8

14

15

15

16

17

18

19

19

20

22

23

25

29

فهرست مطالب ( ادامه )

 

عنوان

صفحه

 

 

        3-3-1- وظیفه و عملكرد پیكتوگرام

    3-4- گرافیك محیطی حجمی یا سه بعدی ( خط - شكل ، بافت … )

    3-5- اقسام گرافیك محیط حجمی

        3-5-1- گرافیك محیطی و فضاهای عمومی

        3-5-2- گرافیك محیطی فضای باز

        3-5-3- گرافیك محیطی فضاهای بسته

فصل چهارم : استند

    4-1- استند چیست؟

    4-2- تقسیم‌بندی استندها

    4-3- طراحی گرافیكی استند

    4-4- چگونه باید از رنگ در طراحی استند استفاده كرد

    4-5- طراحی خط در استند

    4-6- نمایش و عرضه كالا در استندهای تبلیغاتی

        4-6-1- چگونگی نمایش طرحهای استند

    4-7- تولید

    4-8- حركت در استند

    4-9- تكامل طرحها

    4-10- انواع استند

30

33

45

46

49

50

53

54

55

56

58

59

63

64

67

69

71

75

فهرست مطالب ( ادامه )

 

عنوان

صفحه

 

 

    4-11- طرحهای ثابت و همیشگی

    4-12- استندهای نمایشگاهی

    4-13- استندهای برتر

فهرست منابع و مأخذ

فهرست منابع و مأخذ لاتین

فهرست منابع و تصاویر عكاسی شده

گزارش كار عملی

78

80

82

85

86

 

دانلود پژوهش  هنر تحقیقی پیرامون ‌استندهای گرافیكی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پژوهش هنر تحقیقی پیرامون ‌استندهای گرافیكی ,

پایان نامه بررسی تأثیر رنگها بر روی یادگیری و آموزش كودكان مقطع اول ابتدایی شهرستان ابهر

پایان نامه بررسی تأثیر رنگها بر روی یادگیری و آموزش كودكان مقطع اول ابتدایی شهرستان ابهر

دانلود پایان نامه بررسی تأثیر رنگها بر روی یادگیری و آموزش كودكان مقطع اول ابتدایی شهرستان ابهر

پایان نامه بررسی تأثیر رنگها بر روی یادگیری و آموزش كودكان مقطع اول ابتدایی شهرستان ابهر
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 121 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 73

پایان نامه بررسی تأثیر رنگها بر روی یادگیری و آموزش كودكان مقطع اول ابتدایی شهرستان ابهر


فهرست 

عنوان                                                                                       صفحه  

چكیده                                                                                          1

فصل اول(كلیات تحقیق)                                                                    2

مقدمه                                                                                          3

اهمیت و ضرورت تحقیق                                                               6

طرق از بین بردن رفتار شرطی                                                   14

قانون تاثیر و تقویت رفتار                                                                    24

تعمیم یا انتقال یادگیری                                                               26

فصل دوم ( پیشینه و ادبیات تحقیق)                                     33

تعریف روانشناسی                                                                    34

روان شناسی رنگ ها به عنوان روش درمان                                 38

روان شناسی رنگ های مختلف                                                    39

فصل سوم(روش تحقیق)                                                      55

جامعه مورد مطالعه                                                                    56

روش آماری مربوط به فرضیه ها                                                       58

فصل چهارم(یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها)                    60

نمرات خام برای دو گروه دختران و پسران                                   61

فصل پنجم (بحث و نتیجه گیری)                                          66

پیشنهادات و محدودیت ها                                                            69

منابع و مؤاخذ                                                                            70

چكیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر رنگها بر روی یادگیری كودكان مقطع اوّل دبستان شهرستان ابهر است كه فرضیه های عنوان شده عبارتند از تأثیر رنگها بر روی یادگیری در دختران وپسران دارای تفاوت است وهمین طور رنگ زمینه دریا دگیری تأثیر دارد كه ما بعد آماری عنوان شده عبارت از دانش آموزان مقاطع اول دبستان است كه با آمار بدست آمده 540 نفر است كه 50نفر به عنوان نمونه انتخاب شده وآزمون گر گردنیاف رنگی برروی آنها اجرا گردیده است كه نتایج بدست آمده از طریق آمار استنباطی وواریانس دو عاملی جهت فرضیه اوّل مورد سنجش قرار داده شد همین طور جهت سنجش فرضیه دوّم وتأثیر رنگ متن وزمینه بر روی یادگیری از روش آمار توصیفی وبدست آوردن فراوانی ودرصد آن كه نتایج بدست آمده حاكی از آن است كه بین تأثیر رنگها برروی یادگیری دختران وپسران تفاوت وجود ندارد ودر حدود 42 درصد از دانش آموزان معتقدند كه رنگ زمینه می تواند در یادگیری تأثیر گذار باشد . 

دانلود پایان نامه بررسی تأثیر رنگها بر روی یادگیری و آموزش كودكان مقطع اول ابتدایی شهرستان ابهر


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی تأثیر رنگها بر روی یادگیری و آموزش كودكان مقطع اول ابتدایی شهرستان ابهر ,

تاريخ : 24 آبان 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : کاظمی | بازدید : <-PostHit->
مقاله بررسی تأثیر دوره تصدی حسابرس بر استقلال حسابرس و کیفیت حسابرسی

مقاله بررسی تأثیر دوره تصدی حسابرس بر استقلال حسابرس و کیفیت حسابرسی

دانلود مقاله بررسی تأثیر دوره تصدی حسابرس بر استقلال حسابرس و کیفیت حسابرسی

مقاله بررسی تأثیر دوره تصدی حسابرس بر استقلال حسابرس و کیفیت حسابرسی
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل pdf
حجم فایل 374 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 29

مقاله بررسی تأثیر دوره تصدی حسابرس بر استقلال حسابرس و کیفیت حسابرسی داری 29ص وبا فرمت پی دی اف

چکیده مقاله:

هدف اصلی این مقاله بررسی جنبه های از رابطه حسابرس و صاحبکار یعنی تأثیر دوره تصدی حسابرس بر استقلال حسابرس و کیفیت حسابرسی است رابطه بین تصدی حسابرس و کیفیت حسابری کاملاً مشخص نیست. برخی از محققین بیان می کنند که حسابرسان بعد از حضور طولانی مدت در کنار یک صاحبکار به دلیل وابستگی های اقتصادی، انگیزه بیشتری برای حفظ صاحبکار و پذیرش دیدگاه ها و خواسته های وی خواهند داشت که این امر استقلال آنها رامخدوش می کند. از طرفی آنها استدلال می کنند که عوامل دیگری نظیر نیاز به حفظ اعتبار و شهرت و ترس از طرح دعاوی حقوقی علیه آنها وجود دارد که حسابرسان را وادار به حفظ استقلال می کند. به اعتقاد آنان، تصدی طولانی تر با تأثیرگذاشتن بر روی استقلال حسابرس تأثیر منفی بر کیفیت کار او خواهد داشت. نظر به اهمیت موضوع، این تحقیق تلاش دارد تا عوامل موثر بر دوره تصدی حسابرس و اثرات آن براستقلال حسابرس و کیفیت حسابرسی را مورد بحث قرار دهد.

کلیدواژه‌ها:

دوره تصدی حسابرس، استقلال حسابرس ، کیفیت حسابرسی

دانلود مقاله بررسی تأثیر دوره تصدی حسابرس بر استقلال حسابرس و کیفیت حسابرسی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
مقاله بررسی تأثیر دوره تصدی حسابرس بر استقلال حسابرس و کیفیت حسابرسی ,

گزارش کارآموزی تولید کنسرو و رب گوجه فرنگی-گزارش از شركت صنایع غذایی گلستان عصاره

گزارش کارآموزی تولید کنسرو و رب گوجه فرنگیگزارش از شركت صنایع غذایی گلستان عصاره در 178 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی تولید کنسرو و رب گوجه فرنگی-گزارش از شركت صنایع غذایی گلستان عصاره

گزارش کاراموزی تولید کنسرو و رب گوجه فرنگیگزارش از شركت صنایع غذایی گلستان عصاره
کاراموزی تولید کنسرو و رب گوجه فرنگیگزارش از شركت صنایع غذایی گلستان عصاره
کارورزی تولید کنسرو و رب گوجه فرنگیگزارش از شركت صنایع غذایی گلستان عصاره
دانلود گزارش کارآموزی تولید کنسرو و رب گوجه فرنگیگزارش از شركت صنایع غذایی گلستان عصاره
تولید 
کنسرو 
 رب گوجه فر
دسته بندی گزارش کار آموزی و کارورزی
فرمت فایل doc
حجم فایل 14383 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 178

گزارش کارآموزی تولید کنسرو و رب گوجه فرنگی-گزارش از شركت صنایع غذایی گلستان عصاره در 178 صفحه ورد قابل ویرایش

 

بخش اول:

مقدمه:

غذا به عنوان یكی از نیازهای اصلی بشر و ارتباط مستقیم آن با سلامت و بقای او همواره مورد توجه بوده است.

انسان اولیه برای دستیابی به غذا مجبور بود به شكار بپردازد و یا از میوه ها و گیاهانی استفاده نماید كه هیچ گونه شناختی نسبت به فواید و مضرات آنها نداشت، حتی گاهی مسافتها طولانی را می پیمود تا غذای خود را تأمین نماید. در نتیجه برای دسترسی آسان به غذا، به دامداری و كشاورزی روی آورد. اما این كافی نبود، رشد روزافزون جمعیت از یك سو و از سوی دیگر كمبود آذوقه در فصول دیگر و یا مواقع قحطی، نیاز تغذیه ای را بیشتر نمود.

این در حالی بود كه وی در فصل برداشت و یا هنگام استفاده از گوشت حیوانات مقدار زیادی از
آن ها را به دلیل فاسد شدن دور می ریخته و یا به مصرف حیوانات اختصاص می داده است. پس باید چاره ای می اندیشید تا بتواند مازاد بر مصرف خود را به گونه ای به مدت طولانی تر حفظ نماید.

بنابراین چه باید می كرد؟ چگونه مشكل كمبود تغذیه را رفع نماید؟

چند راه ممكن بود:

1- افزایش تولید                                      2- جلوگیری از فساد ماده غذایی

3- انبار كردن به مدت طولانی             4- تنوع و گسترش منابع تغذیه ای

استفاده از این روشها می توانست راهكار مناسبی باشد.

از ابتدایی ترین روشهایی كه برای جلوگیری از فساد برگزید خشك كردن در زیر نور آفتاب و به مرور زمان دودی كردن، نمك سود كردن و ... بوده است.

از طرفی انتخاب واریته هایی با میزان تولید بیشتر و پرورش آنها كمك شایانی به افزایش تولید نمود.

استفاده از انبارهای سرد و تاریك (با نور كم) نیز تا حدی برای افزایش مدت ماندگاری محصول مناسب می نمود اما باز هم قسمت اعظم محصولات فاسد و غیرقابل استفاده می شد.

گسترش و تنوع در غذا به عنوان مثال پی بردن به فرایند تخمیر و تولید ماست، پنیر و نان از دیگر عوامل مؤثر بوده است.

تمامی این روشها تغییرات زیادی یافتند و نتایج مفید آنها بشر را در پیشبرد اهداف عالی و كاستن نقصها سهیم ساخت.

بعدها به ارتباط بعضی بیماریها و مصرف غذاهای آلوده پی برد و با تحقیق، مطالعات و آزمایشات فراوان به وجود میكروارگانیسمها و تأثیر آنها در فساد مواد غذایی آگاهی یافت و برای از بین بردن آنها دریافت اعمال حرارت، ایجاد خلاء و رعایت اصول بهداشتی و ... می تواند مؤثر واقع شود.

به این ترتیب با تكامل بشر و پیشرفت او درعلم، به تدریج روشها، ابداعات و اختراعات ارزنده ای برای بهبود كیفیت، جلوگیری از فساد و افزایش مدت ماندگاری مواد غذایی صورت گرفت و بالاخره صنعت غذا هم در كنار دیگر صنایع پا گرفت و روبه پیشرفت نهاد.

چنانكه امروزه شاهدیم، با تكنولوژی پیشرفته؛ خشك كردن، انجماد سریع پاستوریزاسیون، استریلیزاسیون، كنسرواسیون، بسته بندی اسپتیك، سیستمهای فراپالایش و ... در شرایطی كاملاً بهداشتی، در مدت زمانی اندك و میزان زیاد تولید انجام می گیرد.

وجود انبارهای مكانیزه و سردخانه های زیر صفر نگهداری محصولات را به مدت طولانی بدون آنكه آسیب چندانی به بافت آنها برساند امكان پذیر ساخت.

همچنین علم ژنتیك با بررسی نژادها، گونه ها و واریته های مختلف به اصلاح نژاد پرداخت و موالیدی با بازدهی بالا ایجاد نمود.

بنابراین همگام با صنایع غذایی دیگر علوم مرتبط با آن نیز یاری نموده و صنعت غذا را تا جایی پیش برد كه بشر امروز بتواند به غذایی سالم با تنوع زیاد با حفظ حداكثر ارزش غذایی، دسترسی آسان داشته باشد.

در این گزارش به صنعت تولید كنسرو رب گوجه فرنگی پرداخته شده است امیدوارم با توجه به مدت زمان كوتاه در گردآوری مطالب تا حدی مفید، موفق بوده باشم.

 

- تاریخچة صنعت كنسرو

كلمة كنسرو از لغت یونانی «conservar» به معنی محافظت كردن گرفته شده است. بنابراین می توان گفت كه هدف از كلمة كنسرو كردن در صنایع غذایی ایجاد شرایطی است كه بتوان تحت آن شرایط محصول مورد نظر را برای مدت طولانی نگهداری نمود.

تاریخچة كنسرو سازی به سال 1790 كه دولت فرانسه با كشورهای اروپایی در حال جنگ بود برمی گردد(2).

بیماری اسكوربوت، افراد نیروی دریایی فرانسه را رنج می داد. این اوضاع نابسامان دولت فرانسه را واداشت تا جایزه ای معادل 12000 فرانك برای كسی كه روش نگهداری مواد غذایی را بیابد، تعیین كند(3).

تا این كه در سال 1798 قناد فرانسوی به نام نیكلاس اپرت كه امروزه بنام پدر كنسروسازی معروف است با ابداع روش مناسبی، مشكل را حل كرد. وی دریافت كه اگر مواد غذایی را در داخل قوطی سربسته حرارت بدهند و پس از آن هوا به داخل ظرف نفوذ نكند زمان ماندگاری غذا به نحو چشمگیری افزایش می یابد.

آپرت در سال 1810 نتیجة تحقیقات خود را در كتابی به نام «L,Art de coserve» منتشر كرد كه كلیات آن در 4 ماده ذیل خلاصه شده بود:

1- تمیز كردن و گذاشتن مواد غذایی كه قصد كنسرو كردن آنها را داریم در داخل ظروف شیشه ای

2- درب بندی دقیق این ظروف به وسیلة چوب پنبه

3- قرار دادن این ظروف در داخل آب جوش به مدت های مختلف، بسته به نوع مادة غذایی

 4- بیرون آوردن ظروف و سرد كردن آنها. (2)

وی از جزئیات عمل خود در جلوگیری از فساد به درستی آگاه نبود. به مرور، مقالات متعددی در این مورد نوشت و در یكی از آنها به نقش دما در از بین بردن و عقیم كردن آنزیمها اشاره نمود.

اما پاستور دانشمند بزرگ فرانسوی با مطالعات فراوان ثابت كرد كه نقش اصلی این عمل در جلوگیری از فساد، اثر دما بر روی میكروارگانیسمها است(1).

مطالعات بر روی كنسرو كردن مواد غذایی در نتیجة عمل اپرت رو به فزونی نهاد و به نتایج چشمگیری دست یافت.

ظروف لعابی به جای ظروف شیشه ای متداول گردید. فوستییر روش لحیم كردن قوطیهای فلزی را اختراع نمود و در سال 1851 آبردین با اضافه كردن مقداری محصول غلیظ نمك و املاح دیگر توانست دمای استریلیزاسیون را به بیش از 100 درجه بالا ببرد.

تا اینكه در سال 1874 دیگ بخار توسط پاپن و اتوكلاو توسط شریور اختراع گردید (1).

          و امروز در جهان نگهداری مواد غذایی پیشرفت زیادی كرده است و روشهای بیشماری مورد استفاده قرار می گیرد تا جایی كه امروزه از فروشگاه های مواد غذایی می توان انواع مواد غذایی مربوط به سراسر دنیا را بصورت آماده و یا نیمه آماده خریداری و در ظرف مدتی كمتر از 10 دقیقه به كمك تكنولوژی جدید پخت و پز، انواع غذاهای خوش رنگ و خوش طعم و خوشمزه را تهیه نمود و این امر را بایستی مدیون تكنولوژیستهای صنایع غذایی باشیم (4).

 

- تاریخچة كنسروسازی در ایران

تا قبل از سال 1310 در ایران كسی با این صنعت آشنایی نداشته است تا اینكه در سال 1316 اولین كارخانه كنسروسازی برای تولید كنسرو ماهی در بندرعباس تأسیس شد. در سال 1319 یك كارخانه كنسرو گوشت و سبزیجات در شمال ایران، در قائمشهر احداث شد و محصولات آنها بیشتر برای نیروهای ارتش مصرف می شده است.

از سال 1340 تا سال 1348 رشد صنایع كنسروسازی چشمگیرتر بوده و سیر صعودی داشته است. در این سالها شركت آتاكو با وارد كردن خط تولید رب گوجه فرنگی تحولی در تولید محصول مزبور بوجود آورد. (4)

در حال حاضر تعداد كارخانه های كنسروسازی كشور متجاوز از 150 واحد می باشد.

به طوری كه تنها كارخانجات تولید رب گوجه فرنگی در نقاط مختلف كشور سالیانه با ظرفیتی بالغ بر 200000 تن فعالیت دارند (4).

 

- تولید رب گوجه فرنگی: 

توسعه و گسترش واقعی رب گوجه فرنگی بعد از جنگ جهانی دوم در سال 1947 صورت گرفت.

در سالهای اخیر تقاضای جهانی برای مصرف گوجه فرنگی رو به افزایش بوده است و از كل مقدار تولید شده 60 درصد صنایع تبدیلی مصرف شده است.

در بین فراورده های گوجه، رب گوجه فرنگی كاربردش بیشتر است و به نام توصیفی ژنریك آب گوجه فرنگی غلیظ شده با مواد جامد محلول 28 تا 30 درصد (Double, tomato paste) و 36 تا 40  (triple tomato paste) به فروش می رسد (3).

 

 

 

 


 

دانلود گزارش کارآموزی تولید کنسرو و رب گوجه فرنگی-گزارش از شركت صنایع غذایی گلستان عصاره


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
گزارش کارآموزی تولید کنسرو و رب گوجه فرنگی-گزارش از شركت صنایع غذایی گلستان عصاره ,

تاريخ : 24 آبان 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : کاظمی | بازدید : <-PostHit->
گزارش كارآموزی وزارت راه وترابری

گزارش كارآموزی وزارت راه وترابری در 48 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش كارآموزی وزارت راه وترابری

گزارش کاراموزی وزارت راه وترابری
کاراموزی وزارت راه وترابری
کارورزی وزارت راه وترابری
دانلود گزارش کارآموزی وزارت راه وترابری
وزارت
 راه وترابری
دسته بندی گزارش کار آموزی و کارورزی
فرمت فایل doc
حجم فایل 21448 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 48

گزارش كارآموزی وزارت راه وترابری در 48 صفحه ورد قابل ویرایش

1-مقدمه:

2-فهرست:

فصل اول:آشنایی كلی با مكان كار آموزی:

1-تاریخچه سازمان

2-نمودار سازمانی وتشكیلاتی

3-انواع محصولات تولیدی یا خدماتی

4-شرح مختصری از فرآیند تولبید یا خدمات:

فصل دوم:ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی كارآموز

1-موقعیت رشته كارآموز در واحد صنعتی با بررسی جزئیات سازمانی رشته كارآموز در واحد صنعتی

2-بررسی شرح وظایف رشته كارآموز در واحد صنعتی

3-امور جاری در دست اقدام

4-برنامه های آینده

5-تكنیكهایی كه توسط رشته مورد نظر در واحد صنعتی به كار می رود.

فصل سوم:آزمون آموخته ها ونتایج (بررسی وتحلیل موضوع كارآموزی)

 

 

مقدمه: 

در دل سیاه شب كه تاریكی قامت طبیعت را پوشانده،در آن سوی جاده هایی كه مملو از برف ویخبندان است و هراس سیاهی شب از یك طرف وپیچ وخم وكوهستانهای صعب العبور از طرف دیگر جان مسافران جاده ها را تهدید می كند نوری از دور بازتاب مسیر مسافران خسته دل است دستی مهربان آنان را به عبور از پیچ وخم جاده ها رهنمون می شود چشمانی كه از آن سوی عشق ومهربانی برای به سلامت رسیدن مسافران شب همچنان بیدار مانده است وكیست كه این همه رنج وطاقت وسختی را در خود ترجمه كرده باشد جز نگاه مهربان راهدار،كه دستان آرامش بخش او فرشته نجات جاده ها گشته است جاده ها در هراس از كولاك فرورفته اند ومسافران خسته در پناه چشمان بیدار راهدار مأوی …در كشمكش بادهای سخت درنقاط دور دست ویخبندان تنها نگاه گرم راهدار یارای گامهای خسته مسافر در راه مانده خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول: آشنایی كلی با مكان كار آموزی

خلاصه ای از تاریخچه وزارت راه وترابری:

ساختن ونگهداری راههای شوسه در كشور وسیع وكوهستانی ایران چون هزینه زیادی داشته لذا تا مقارن جنگ جهانی اول راههای ایران به همان وضع سابق باقی بود وهمان راههای كاروان رو را شامل می شد.ولی از سال1299هجری شمسی دولت اقدام به احداث راه شوسه به معنای امروزی آن نمود ومی توان تاریخ شروع ساختمان راههای شوسه را از سال 1301 تا 1304 دانست.

تا این زمان اعتبارات راهسازی وراهداری از طریق اخذ باج یا حق العبور در راههای شوسه تأمین می گردید ومبلغ آن حداكثر به 300000 تومان می رسید.در 11 فروردین 1301 اداره كل طرق وشوارع در وزارت فوائد عامه تشكیل ومأمور ساختن ونگهداری راههای كشور شد.در سال 1304 با پیشنهاد دولت وقت وتصویب دوره پنجم مجلس شورای ملی دریافت حق العبور در راهدار خانه ممنوع ومقرر شد از وزن غیر خالص صادرات و واردات مملكتی مالیات راه دریافت شود.

وبه این ترتیب اعتبار سالیانه به 1500000تومان رسیده وراههای كشور را به نواحی مختلف تقسیم ومسؤلینی را برای اداره امور وتعمیر ونگهداری راهها معین كردند.در این تقسیمات راهها به ده ناحیه تقسیم وهر یك شماره گذاری شد وتحت نظر یك نفر اداره می شد.در سال 1305 برنامه مدونی تحت عنوان «پروژه پیشنهادی ساختمان طرق در ایران »جهت راهسازی تدوین گردید.مدت این پروژه 9 سال ومخارج آن 45میلیون تومان پیش بینی شده بود.در این برنامه ساختمان 17021كیلومتر راه شوسه درجه 1و2و3 پیش بینی شده بود،اولین برنامه ساختمان راههای شوسه ایران است.

(راههای ایلام به اسلام آباد،ایلام به دهلران وراه تنگ نیاز به گذار خوش به هلاله در این برنامه قرار داشته اند.)

 

 

توجه به توسعه راههای موجب گردید در تاریخ 27/12/1308اداره كل طرق وشوارع به موجب قانونی كه از مجلس شورای ملی گذشت به صورت یك وزارتخانه به نام وزارت طرق و وشوارع در آید.

اصول وظایف وزارتخانه مذكور طبق ماه دوم این قانون «مراقبت در ایجاد ونگهداری راههای آهن،شوسه وتنظیم وتوسعه كشتیرانی واداره كردن امور بندری شد»

سپس در سال 1315 با عنوان وزارت راه مأمور احداث ونگاهداری راهها ،راه آهن واداره امور بندی وكشتیرانی كشور گردید.

از آغاز جنگ دوم جهانی طی مدتی قریب به بیست ودو سال یعنی تا بهمن ماه 1341 كشور ما نشیب وفرازهای عجیبی را گذارند ودر این دوران اجرای برنامه های عمرانی كشور آغاز گردیدو وزارت راه نیز هماهنگ با این تحولات برنامه های راهسازی ونگاهداری راههای ساخته شده ،توسعه راه آهن وگسترش وتجهیز بنادر وفرودگاههای كشور را هم گام با پیشرفت های سریع سایر اركان كشور دنبال كرده است.

وزارت راه به موجب قانون تغییر نام «وزارت راه«به«وزارت راه وترابری «مصوب 2/4/53به وزارت راه وترابری تغییر نام یافت وبا تشكیلات جدید،اعتبارات بیشتر و وظایف وسیعتری به فعالیت پرداخت.

دانلود گزارش كارآموزی وزارت راه وترابری


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
گزارش كارآموزی وزارت راه وترابری ,

مقاله تحلیل دیدگاه حسابرسان در رابطه با عوامل موثر بر رضایت مندی شغلی آن ها

مقاله تحلیل دیدگاه حسابرسان در رابطه با عوامل موثر بر رضایت مندی شغلی آن ها

دانلود مقاله تحلیل دیدگاه حسابرسان در رابطه با عوامل موثر بر رضایت مندی شغلی آن ها

مقاله تحلیل دیدگاه حسابرسان در رابطه با عوامل موثر بر رضایت مندی شغلی آن ها
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل pdf
حجم فایل 373 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 30

مقاله تحلیل دیدگاه حسابرسان در رابطه با عوامل موثر بر رضایت مندی شغلی آن ها داری 30صفحه وبا فرمت ورد

چکیده: 

هدف اصلی این تحقیق، بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی حسابرسان می باشد. بدین منظور پرسشنامه ای توسط پژوهشگران تهیه و بین حسابرسان شاغل در موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، توزیع گردید. در تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس،T  استیودنت و ضریب همبستگی اسپیرمن، استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد كه هشت عامل سازمانی شامل «دستمزد»، «ارتقاء»، «مشاركت در تصمیم گیری»، «قدردانی»، «تخصصی كردن فعالیت های حسابرسی»، «ارزیابی عملكرد به شیوه مناسب»، «پیشرفت شخصی» و «فعالیت در موسسات حسابرسی بزرگ» و شش عامل ماهیتی شامل «تنوع كاری»، «آزادی عمل در كار حسابرسی»، «آگاهی از نتیجه حاصل از انجام فعالیت حسابرسی»، «چالشی بودن شغل حسابرسی»، «انعطاف پذیری در حین فعالیت حسابرسی» و «احساس مفید بودن»، و سه عامل محیطی شامل «سرپرستی»، «روابط اجتماعی مناسب همكاران» و «امنیت شغلی» در موسسات حسابرسی موجب افزایش و «ابهام در شغل حسابرسی»، موجب كاهش رضایت شغلی حسابرسان می شود. همچنین، میزان تاثیر عوامل «فرصت مشاركت در تصمیم گیری» و «قدردانی از حسابرسان» بر رضایت شغلی با افزایش سن و تجربه حسابرسان افزایش می یابد. در نهایت، دیدگاه حسابرسان نسبت به عوامل موثر بر رضایت شغلی در مناطق و سطوح تحصیلی گوناگون، متفاوت بوده و حسابرسان زن و مرد در خصوص عوامل موثر بر رضایت شغلی دیدگاه یكسانی دارند.

 
 
كلید واژه: رضایت شغلی، حسابرسان، عوامل سازمانی، عوامل محیطی، ماهیت كار

 

دانلود مقاله تحلیل دیدگاه حسابرسان در رابطه با عوامل موثر بر رضایت مندی شغلی آن ها


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
مقاله تحلیل دیدگاه حسابرسان در رابطه با عوامل موثر بر رضایت مندی شغلی آن ها ,

تاريخ : 24 آبان 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : کاظمی | بازدید : <-PostHit->
گزارش کارآموزی عمران

گزارش کارآموزی عمران در24 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی عمران

گزارش کاراموزی عمران 
کاراموزی عمران 
کارورزی عمران 
دانلود گزارش کارآموزی عمران
دسته بندی گزارش کار آموزی و کارورزی
فرمت فایل doc
حجم فایل 9417 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 24

گزارش کارآموزی عمران در24 صفحه ورد قابل ویرایش همراه با تصویر

مراحل اجرای پروژه :

اسکلت پروژه مذکورتوسط پیمانکاری قبلا" انجام شده وسپس اجرای نازک کاری آن براساس فهرست بها سال 1386 با این شرکت قرارداد بسته شده است .

برای شروع به کاربایدتجهیز کارگاه نمود که درپروژه مذکور پیمانکار قبلی اطاقهای کارگری ،انبار،نگهبانی وفنس کشی جلوی کارگاه را اجراء کرده .

 

 

 

در ابتدا دیوارهای زیرزمین که ازآجرفشاری میباشدودر سه مرحله اجراء شده، که درمرحله اول کرسی چینی کرده وروی آن ایزوگام کرده.

                      

مرحله دوم دیوار 20سانتی میباشدکه روی آن راملات ماسه سیمان کشیده وروی آن عایق (سه لاقیر دولاگونی یاایزوگام) اجراء میشودوسپس برای محافظت از ایزوگام باهمان آجرفشاری دیواری 10سانتی درسمت بیرون اجراءشده و در انتها بعد از اینکه  دیوارمقاومت خودرابدست آورد پشت آنرا خاک ریخت وآب پاشی کرده وبوسیله کمپکتور آنرا کوبیده وتسطیح می کنند.

دانلود گزارش کارآموزی عمران


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
گزارش کارآموزی عمران ,

گزارش کارآموزی تولید کنسرو و رب گوجه فرنگی-گزارش از شركت صنایع غذایی گلستان عصاره

گزارش کارآموزی تولید کنسرو و رب گوجه فرنگیگزارش از شركت صنایع غذایی گلستان عصاره در 178 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی تولید کنسرو و رب گوجه فرنگی-گزارش از شركت صنایع غذایی گلستان عصاره

گزارش کاراموزی تولید کنسرو و رب گوجه فرنگیگزارش از شركت صنایع غذایی گلستان عصاره
کاراموزی تولید کنسرو و رب گوجه فرنگیگزارش از شركت صنایع غذایی گلستان عصاره
کارورزی تولید کنسرو و رب گوجه فرنگیگزارش از شركت صنایع غذایی گلستان عصاره
دانلود گزارش کارآموزی تولید کنسرو و رب گوجه فرنگیگزارش از شركت صنایع غذایی گلستان عصاره
تولید 
کنسرو 
 رب گوجه فر
دسته بندی گزارش کار آموزی و کارورزی
فرمت فایل doc
حجم فایل 14383 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 178

گزارش کارآموزی تولید کنسرو و رب گوجه فرنگی-گزارش از شركت صنایع غذایی گلستان عصاره در 178 صفحه ورد قابل ویرایش

 

بخش اول:

مقدمه:

غذا به عنوان یكی از نیازهای اصلی بشر و ارتباط مستقیم آن با سلامت و بقای او همواره مورد توجه بوده است.

انسان اولیه برای دستیابی به غذا مجبور بود به شكار بپردازد و یا از میوه ها و گیاهانی استفاده نماید كه هیچ گونه شناختی نسبت به فواید و مضرات آنها نداشت، حتی گاهی مسافتها طولانی را می پیمود تا غذای خود را تأمین نماید. در نتیجه برای دسترسی آسان به غذا، به دامداری و كشاورزی روی آورد. اما این كافی نبود، رشد روزافزون جمعیت از یك سو و از سوی دیگر كمبود آذوقه در فصول دیگر و یا مواقع قحطی، نیاز تغذیه ای را بیشتر نمود.

این در حالی بود كه وی در فصل برداشت و یا هنگام استفاده از گوشت حیوانات مقدار زیادی از
آن ها را به دلیل فاسد شدن دور می ریخته و یا به مصرف حیوانات اختصاص می داده است. پس باید چاره ای می اندیشید تا بتواند مازاد بر مصرف خود را به گونه ای به مدت طولانی تر حفظ نماید.

بنابراین چه باید می كرد؟ چگونه مشكل كمبود تغذیه را رفع نماید؟

چند راه ممكن بود:

1- افزایش تولید                                      2- جلوگیری از فساد ماده غذایی

3- انبار كردن به مدت طولانی             4- تنوع و گسترش منابع تغذیه ای

استفاده از این روشها می توانست راهكار مناسبی باشد.

از ابتدایی ترین روشهایی كه برای جلوگیری از فساد برگزید خشك كردن در زیر نور آفتاب و به مرور زمان دودی كردن، نمك سود كردن و ... بوده است.

از طرفی انتخاب واریته هایی با میزان تولید بیشتر و پرورش آنها كمك شایانی به افزایش تولید نمود.

استفاده از انبارهای سرد و تاریك (با نور كم) نیز تا حدی برای افزایش مدت ماندگاری محصول مناسب می نمود اما باز هم قسمت اعظم محصولات فاسد و غیرقابل استفاده می شد.

گسترش و تنوع در غذا به عنوان مثال پی بردن به فرایند تخمیر و تولید ماست، پنیر و نان از دیگر عوامل مؤثر بوده است.

تمامی این روشها تغییرات زیادی یافتند و نتایج مفید آنها بشر را در پیشبرد اهداف عالی و كاستن نقصها سهیم ساخت.

بعدها به ارتباط بعضی بیماریها و مصرف غذاهای آلوده پی برد و با تحقیق، مطالعات و آزمایشات فراوان به وجود میكروارگانیسمها و تأثیر آنها در فساد مواد غذایی آگاهی یافت و برای از بین بردن آنها دریافت اعمال حرارت، ایجاد خلاء و رعایت اصول بهداشتی و ... می تواند مؤثر واقع شود.

به این ترتیب با تكامل بشر و پیشرفت او درعلم، به تدریج روشها، ابداعات و اختراعات ارزنده ای برای بهبود كیفیت، جلوگیری از فساد و افزایش مدت ماندگاری مواد غذایی صورت گرفت و بالاخره صنعت غذا هم در كنار دیگر صنایع پا گرفت و روبه پیشرفت نهاد.

چنانكه امروزه شاهدیم، با تكنولوژی پیشرفته؛ خشك كردن، انجماد سریع پاستوریزاسیون، استریلیزاسیون، كنسرواسیون، بسته بندی اسپتیك، سیستمهای فراپالایش و ... در شرایطی كاملاً بهداشتی، در مدت زمانی اندك و میزان زیاد تولید انجام می گیرد.

وجود انبارهای مكانیزه و سردخانه های زیر صفر نگهداری محصولات را به مدت طولانی بدون آنكه آسیب چندانی به بافت آنها برساند امكان پذیر ساخت.

همچنین علم ژنتیك با بررسی نژادها، گونه ها و واریته های مختلف به اصلاح نژاد پرداخت و موالیدی با بازدهی بالا ایجاد نمود.

بنابراین همگام با صنایع غذایی دیگر علوم مرتبط با آن نیز یاری نموده و صنعت غذا را تا جایی پیش برد كه بشر امروز بتواند به غذایی سالم با تنوع زیاد با حفظ حداكثر ارزش غذایی، دسترسی آسان داشته باشد.

در این گزارش به صنعت تولید كنسرو رب گوجه فرنگی پرداخته شده است امیدوارم با توجه به مدت زمان كوتاه در گردآوری مطالب تا حدی مفید، موفق بوده باشم.

 

- تاریخچة صنعت كنسرو

كلمة كنسرو از لغت یونانی «conservar» به معنی محافظت كردن گرفته شده است. بنابراین می توان گفت كه هدف از كلمة كنسرو كردن در صنایع غذایی ایجاد شرایطی است كه بتوان تحت آن شرایط محصول مورد نظر را برای مدت طولانی نگهداری نمود.

تاریخچة كنسرو سازی به سال 1790 كه دولت فرانسه با كشورهای اروپایی در حال جنگ بود برمی گردد(2).

بیماری اسكوربوت، افراد نیروی دریایی فرانسه را رنج می داد. این اوضاع نابسامان دولت فرانسه را واداشت تا جایزه ای معادل 12000 فرانك برای كسی كه روش نگهداری مواد غذایی را بیابد، تعیین كند(3).

تا این كه در سال 1798 قناد فرانسوی به نام نیكلاس اپرت كه امروزه بنام پدر كنسروسازی معروف است با ابداع روش مناسبی، مشكل را حل كرد. وی دریافت كه اگر مواد غذایی را در داخل قوطی سربسته حرارت بدهند و پس از آن هوا به داخل ظرف نفوذ نكند زمان ماندگاری غذا به نحو چشمگیری افزایش می یابد.

آپرت در سال 1810 نتیجة تحقیقات خود را در كتابی به نام «L,Art de coserve» منتشر كرد كه كلیات آن در 4 ماده ذیل خلاصه شده بود:

1- تمیز كردن و گذاشتن مواد غذایی كه قصد كنسرو كردن آنها را داریم در داخل ظروف شیشه ای

2- درب بندی دقیق این ظروف به وسیلة چوب پنبه

3- قرار دادن این ظروف در داخل آب جوش به مدت های مختلف، بسته به نوع مادة غذایی

 4- بیرون آوردن ظروف و سرد كردن آنها. (2)

وی از جزئیات عمل خود در جلوگیری از فساد به درستی آگاه نبود. به مرور، مقالات متعددی در این مورد نوشت و در یكی از آنها به نقش دما در از بین بردن و عقیم كردن آنزیمها اشاره نمود.

اما پاستور دانشمند بزرگ فرانسوی با مطالعات فراوان ثابت كرد كه نقش اصلی این عمل در جلوگیری از فساد، اثر دما بر روی میكروارگانیسمها است(1).

مطالعات بر روی كنسرو كردن مواد غذایی در نتیجة عمل اپرت رو به فزونی نهاد و به نتایج چشمگیری دست یافت.

ظروف لعابی به جای ظروف شیشه ای متداول گردید. فوستییر روش لحیم كردن قوطیهای فلزی را اختراع نمود و در سال 1851 آبردین با اضافه كردن مقداری محصول غلیظ نمك و املاح دیگر توانست دمای استریلیزاسیون را به بیش از 100 درجه بالا ببرد.

تا اینكه در سال 1874 دیگ بخار توسط پاپن و اتوكلاو توسط شریور اختراع گردید (1).

          و امروز در جهان نگهداری مواد غذایی پیشرفت زیادی كرده است و روشهای بیشماری مورد استفاده قرار می گیرد تا جایی كه امروزه از فروشگاه های مواد غذایی می توان انواع مواد غذایی مربوط به سراسر دنیا را بصورت آماده و یا نیمه آماده خریداری و در ظرف مدتی كمتر از 10 دقیقه به كمك تكنولوژی جدید پخت و پز، انواع غذاهای خوش رنگ و خوش طعم و خوشمزه را تهیه نمود و این امر را بایستی مدیون تكنولوژیستهای صنایع غذایی باشیم (4).

 

- تاریخچة كنسروسازی در ایران

تا قبل از سال 1310 در ایران كسی با این صنعت آشنایی نداشته است تا اینكه در سال 1316 اولین كارخانه كنسروسازی برای تولید كنسرو ماهی در بندرعباس تأسیس شد. در سال 1319 یك كارخانه كنسرو گوشت و سبزیجات در شمال ایران، در قائمشهر احداث شد و محصولات آنها بیشتر برای نیروهای ارتش مصرف می شده است.

از سال 1340 تا سال 1348 رشد صنایع كنسروسازی چشمگیرتر بوده و سیر صعودی داشته است. در این سالها شركت آتاكو با وارد كردن خط تولید رب گوجه فرنگی تحولی در تولید محصول مزبور بوجود آورد. (4)

در حال حاضر تعداد كارخانه های كنسروسازی كشور متجاوز از 150 واحد می باشد.

به طوری كه تنها كارخانجات تولید رب گوجه فرنگی در نقاط مختلف كشور سالیانه با ظرفیتی بالغ بر 200000 تن فعالیت دارند (4).

 

- تولید رب گوجه فرنگی: 

توسعه و گسترش واقعی رب گوجه فرنگی بعد از جنگ جهانی دوم در سال 1947 صورت گرفت.

در سالهای اخیر تقاضای جهانی برای مصرف گوجه فرنگی رو به افزایش بوده است و از كل مقدار تولید شده 60 درصد صنایع تبدیلی مصرف شده است.

در بین فراورده های گوجه، رب گوجه فرنگی كاربردش بیشتر است و به نام توصیفی ژنریك آب گوجه فرنگی غلیظ شده با مواد جامد محلول 28 تا 30 درصد (Double, tomato paste) و 36 تا 40  (triple tomato paste) به فروش می رسد (3).

 

 

 

 


 

دانلود گزارش کارآموزی تولید کنسرو و رب گوجه فرنگی-گزارش از شركت صنایع غذایی گلستان عصاره


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
گزارش کارآموزی تولید کنسرو و رب گوجه فرنگی-گزارش از شركت صنایع غذایی گلستان عصاره ,

<-BloTitle->
<-BloText->